انتشارات انديشه و پيکار

برنار دوترم

دوش به دوش نيروهاى چپى كه بر آمريكاى لاتين حكومت مى كنند
آيا جنبش زاپاتيست ها از مد افتاده است

برگردان: منوچهر مرزبانيان
برگرفته از لوموند ديپلماتيك، اكتبر ۲۰۰۹


۱۳۸۸/۰۸/۲۱
۲۰۰۹/۱۱/۲۱

تراب حق شناس

معرفی يك بولتن جديد نزديك به جنبش زاپاتيستی به زبان های مختلف
desinformémonos
(از اطلاعات خودمان، دروغ زدایی كنيم)


۱۳۸۸/۰۷/۲۴
۲۰۰۹/۱۰/۱۶

بهرام قديمی

گزارشى از فستيوال جهانى خشم شرافتمندانه در چياپاس ـ مكزيك
از تاريخ ۲۵ دسامبر ۲۰۰۸ تا ۵ ژانويهء ۲۰۰۹


گالرى عكس

۱۳۸۷/۱۲/۲۳
۲۰۰۹/۰۳/۱۳

اطلاعيه

مراسم سياسى، ورزشى، فرهنگى و هنرىِ

«ماما كورال»

ترجمهء بهرام قديمى


۱۳۸۷/۱۱/۲۵
۲۰۰۹/۰۲/۱۳

اسکار الیوِرا

در حاشيهء برگزارى «نخستين فستيوال جهانى خشم شرافتمندانه»

سخنرانی در نخستین فستیوال خشم شرافتمندانه

ترجمهء بهرام قديمى

۱۳۸۷/۱۱/۱۵
۲۰۰۹/۰۲/۰۳

راديو دمكراسى شورائى

در حاشيهء برگزارى «نخستين فستيوال جهانى خشم شرافتمندانه»

مصاحبهء بهرام قديمى
قسمت سوم

۱۳۷۸/۱۰/۳۰
۲۰۰۹/۰۱/۱۹

راديو دمكراسى شورائى

در حاشيهء برگزارى «نخستين فستيوال جهانى خشم شرافتمندانه»

مصاحبه با فرهاد سليمى

۱۳۷۸/۱۰/۳۰
۲۰۰۹/۰۱/۱۹

اطلاعيه

در بارهء كِشت و درو

در مورد جنگ دولت اسرائيل عليه خلق فلسطين

سخنرانى معاون فرمانده شورشى ماركوس
در بخش صبحگاهى ۴ ژانويهء ۲۰۰۹
نخستين فستيوال جهانى خشم شرافتمندانه

ترجمهء بهرام قديمى

۱۳۸۷/۱۰/۲۰
۲۰۰۹/۰۱/۰۹

راديو دمكراسى شورائى

در حاشيهء برگزارى «نخستين فستيوال جهانى خشم شرافتمندانه»

مصاحبهء بهرام قديمى
قسمت دوم

۱۳۸۷/۱۰/۱۸
۲۰۰۹/۰۱/۰۷

راديو دمكراسى شورائى

در حاشيهء برگزارى «نخستين فستيوال جهانى خشم شرافتمندانه»
مصاحبهء بهرام قديمى

۱۳۸۷/۱۰/۰۹
۲۰۰۸/۱۲/۲۸

اطلاعيه

نخستين فستيوال جهانى خشم شرافتمندانه

اطلاعيهٌ کميتهء مخفی انقلابی بوميان- فرماندهی کل ارتش زاپاتيستی آزاديبخش ملی
كميسيون ششمين [بيانيه] - كميسيون انترگلاكتيك EZLN.
۲۶ نوامبر ۲۰۰۸ ۸

برگرفته از سايت رسمى EZLN

۱۳۸۷/۱۰/۰۹
۲۰۰۸/۱۲/۲۸

فراخوان

نخستين فستيوال جهانى خشم شرافتمندانه

اطلاعيهٌ کميتهء مخفی انقلابی بوميان- فرماندهی کل ارتش زاپاتيستی آزاديبخش ملی
كميسيون ششمين [بيانيه] - كميسيون انترگلاكتيك EZLN.
۱۵ و ۱۶ سپتامبر ۲۰۰۸

ترجمه بهرام قديمی

۱۳۷۸/۰۸/۰۵
۲۰۰۸/۱۰/۲۶

فراخوان

«همايش خلق‌های بومی آمريکا»
و
« همايش زنان زاپاتيست با زنان جهان»

۲۰۰۷/۰۶/۱۸
۲۰۰۷/۰۹/۰۹

اطلاعيه

جنايت شبه نظاميان حکومتی عليه جنبش توده ای در مکزيک
۲۰۰۶/۱۰/۲۷

۱۳۸۵/۰۷/۰۷
۲۰۰۶/۱۰/۲۹

بهرام قديمی

سرکوب وحشيانهء ساکنين سن سالوادر آتنکو، در مکزيک
۱۴ مه ۲۰۰۶

۱۳۸۵/۰۲/۲۵
۲۰۰۶/۰۵/۱۵
بهزاد مالکی

مکزيک در آستانهء انتخابات
استرتژی زاپاتيستها: اتحاد نيروهای ضد سرمايه داری

۱۳۸۵/۰۲/۲۵
۲۰۰۶/۰۵/۱۵
امانوئل والرشتاين

زاپاتيست ها: مرحله دوم

ترجمهء مصطفی ناصر

۱۳۸۵/۰۱/۱۵
۲۰۰۶/۰۴/۰۴

فرمانده مارکوس

دنيا چقدر بزرگ است؟
سخنرانی معاون فرمانده شورشی مارکوس در دانشگاه ايبرو آمريکا
۱۷ فوريهء ۲۰۰۶

همين متن با صدای خود معاون فرمانده شورشی مارکوس

ترجمه بهرام قديمی

کارزاری ديگر در تأتر رپوبليک. شهر کرتارو، ۴ مارس ۲۰۰۶

۱۳۸۴/۱۲/۱۶
۲۰۰۶/۰۳/۰۷

فرمانده مارکوس

سخنان معاون فرمانده شورشی مارکوس
در «گالری ماکولخا» در شهر ويياهرموزا، ايالت تاباسکو
۲۴ ژانويه ۲۰۰۶

همين متن با صدای خود معاون فرمانده شورشی مارکوس

ترجمه بهرام قديمی

۱۳۸۴/۱۲/۱۰
۲۰۰۶/۰۳/۰۱

گزارش

گالری عکس از تظاهرات آغاز «کارزاری ديگر»

۱۳۸۴/۱۰/۱۵
۲۰۰۶/۰۱/۰۵

بهرام قديمی‮ ‬

گزارشی از يک تظاهرات عظيم
«کارزاری ديگر» آغاز شد

در دوازدهمين سالگرد قيام زاپاتيست ها، ارتش زاپاتيستی آزاديبخش ملی باز هم شهر سن کريستوبال را به اشغال خود در آورد.


 


گالری عکس از تظاهرات آغاز «کارزاری ديگر»

۱۳۸۴/۱۰/۱۵
۲۰۰۶/۰۱/۰۵

بهرام قديمی‮ ‬

‮«‬کارزاری ديگر‮»

‮(‬گزارشی از يک اجلاس عمومی زاپاتيستی‮)‬از راست به چپ: فرمانده تچو و فرمانده داويد، ۱۷ سپتامبر، لاگرروچا

۱۳۸۴/۰۷/۱۸
۲۰۰۵/۱۰/۱۰

ارتش زاپاتيستی آزاديبخش ملی‮

استراتژی جديد زاپاتيست ها برای تدوين و اجرای يک برنامهء مبارزه سراسری ملی

ششمين بيانيه از جنگل لاکندونا

- - - - - - - - - -

بخش اول

- - - - - - - - - -

بخش دوم

- - - - - - - - - -

بخش سوم

۱۳۸۴/۰۶/۲۳
۲۰۰۵/۰۹/۱۴

اريک گوتاوسون

تلاش زاپاتيستها برای خروج از انزوا

از هفته نامه " Arbetaren " ( کارگر)
ترجمه ی بيتا منصوری

۱۳۸۴/۰۷/۰۷
۲۰۰۵/۰۹/۲۹

اطلاعيه

اطلاعيهٌ کميتهء مخفی انقلابی بوميان- فرماندهی کل ارتش زاپاتيستی آزاديبخش ملی
مکزيک ۲۰ ژوئن ۲۰۰۵ - ۲

ترجمه بهرام قديمی

۱۳۸۴/۰۴/۱۱
۲۰۰۵/۰۷/۰۲

اطلاعيه

ارتش زاپاتيستی آزاديبخش ملی
مکزيک، ۲۱ ژوئن ۲۰۰۵

ترجمه بهرام قديمی

۱۳۸۴/۰۴/۱۰
۲۰۰۵/۰۷/۰۱

اطلاعيه

اطلاعيهٌ کميتهء مخفی انقلابی بوميان- فرماندهی کل ارتش زاپاتيستی آزاديبخش ملی
مکزيک ۲۰ ژوئن ۲۰۰۵ - ۲

ترجمه بهرام قديمی

۱۳۸۴/۰۴/۰۳
۲۰۰۵/۰۶/۲۴

اطلاعيه

اطلاعيهٌ کميتهء مخفی انقلابی بوميان- فرماندهی کل ارتش زاپاتيستی آزاديبخش ملی
مکزيک ۲۰ ژوئن ۲۰۰۵ - ۱

ترجمه بهرام قديمی

۱۳۸۴/۰۴/۰۳
۲۰۰۵/۰۶/۲۴

اطلاعيه

اطلاعيهٌ کميتهء مخفی انقلابی بوميان- فرماندهی کل ارتش زاپاتيستی آزاديبخش ملی
۱۹ ژوئن ۲۰۰۵

ترجمه بهرام قديمی


۱۳۸۴/۰۴/۰۲
۲۰۰۵/۰۶/۲۳

فرمانده مارکوس

خوانش يک ويديو
قسمت سوم :
سه شانه

ترجمه: بیتا منصوری ، مصطفی ناصر

۸۳/۱۰/۳۰
۰۵/۰۱/۱۹

فرمانده مارکوس

خوانش يک ويديو
قسمت دوم:
دو عيب

ترجمه: بیتا منصوری ، مصطفی ناصر

۸۳/۱۰/۳۰
۰۵/۰۱/۱۹

فرمانده مارکوس

فرمانده مارکوس و جنبش انقلابیِ‮ ‬ديروز و امروز

در ادای احترام به ميگِل اِنريکِز

ترجمه بهرام قديمی

۱۳۸۳/۸/۱۰
۲۰۰۴/۱۰/۳۱

استفان ماندار

تشکر مارکوس رهبر زاپاتيست ها از بازيکنان اکيپ فوتبال انتر ميلان
۱۳۸۳/۸/۱۰
۲۰۰۴/۱۰/۳۱

فرمانده مارکوس

پيام فرمانده دوم مارکوس
به جلسهٌ‮ ‬تدارک برگذاری سالگرد ارتش زاپاتيستی آزادی بخش ملی
و معرفی کتاب ارتش زاپاتيستی آزاديبخش ملی: ۲۰ و ۱۰، آتش و کلام
۱۰ نوامبر ۲۰۰۳
فرمانده مارکوس

جغرافيائی ديگر
سراسر کره زمين عراق است

ترجمهء مصطفی ناصر


۴ آوريل ۲۰۰۱
هايدی جوليانی
نامه به فرمانده مارکوس ۱۵ فوريه ۲۰۰۳
فرمانده مارکوس

ارتش زاپاتيستی آزاديبخش ملی
خطاب به تظاهرات ميليونی ضد جنگ در رم

ترجمهء رسول رحيم زاده

۱۵ فوريه ۲۰۰۳
رسول رحيم زاده
زاپاتيست ها سکوت خود را شکستند ۳ ژانويه ۲۰۰۳
فرمانده مارکوس

زاپاتيست ها و سيب

ترجمهء بهرام قديمی

۱۷ نوامبر ۲۰۰۲
فرمانده مارکوس

دربارهء ترور خانم ديگنا اچوا

ترجمهء رسول رحيم زاده

اکتبر ۲۰۰۱
بهرام قديمی
ديگنا اچوا وکيل مدافع برجستهء مکزيک، به دست جوخه های مرگ ترور شد اکتبر ۲۰۰۱

جبههء زاپاتيستی
آزاديبخش ملی

در همبستگی با زندانيان سياسی در ترکيه مه ۲۰۰۱
اطلاعيه
روند صلح در چياپاس مجدداً زير سؤال رفت ۲۹ آوريل ۲۰۰۱
گزارش
کاروان شأن انسانی برای بوميان در شهر مکزيک و مجلس اين کشور ۲ آوريل ۲۰۰۱
گزارش

تصاويری از کاروان شأن انسانی برای بوميان

۱۶ مارس ۲۰۰۱
فرمانده اِستِر

پيام ارتش زاپاتيستی آزاديبخش ملی به پارلمان مکزيک

ترجمهء رسول رحيم زاده

۲۸ مارس ۲۰۰۱
گزارش

کاروان شأن انسانی برای بوميان
گزارش و جمع بندی

۱۶ مارس ۲۰۰۱
فرمانده مارکوس

سخنرانی معاون فرمانده شورشی مارکوس در سومين کنگرهء ملی بوميان، نوريو، ميچوآکان

ترجمهء رسول رحيم زاده

۴ مارس ۲۰۰۱
فرمانده مارکوس

ارتش زاپاتيستی آزاديبخش ملی

ترجمهء رسول رحيم زاده

۲۷ ژانويه ۲۰۰۱
اطلاعيه

ارتش زاپاتيستی آزاديبخش ملی

ترجمهء رسول رحيم زاده

۲۴ ژانويه ۲۰۰۱
فرمانده مارکوس

ارتش زاپاتيستی آزاديبخش ملی (مکزيک)

ترجمهء رسول رحيم زاده

۱۲ ژانويه ۲۰۰۱
فرمانده مارکوس

ارتش زاپاتيستی آزاديبخش ملی (مکزيک)

ترجمهء رسول رحيم زاده

۶ ژانويه ۲۰۰۱
رسول رحيم زاده

مصاحبه با خاوير الريگا بردک
عضو کميتهء هماهنگی جبههء زاپاتيستی آزاديبخش ملی

اکتبر ۲۰۰۰