انتشارات انديشه و پيکار

سازمان مجاهدين خلق ايران

بيانيهء سياسى سازمان مجاهدين خلق ايران

۲۰ بهمن ۱۳۵۰

* * * * *

اقتصاد به زبان ساده

۱۳۵۰

* * * * *

دفاعیات سعید محسن

نوشته شده روی کاغذ سیگار
۱۳۵۰

* * * * *

نشریه خبری
سازمان مجاهدین خلق ایران

* * * * *

جزوه امنیتی
سازمان مجاهدین خلق ایران

* * * * *

گفتاری درباره شکنجه و زندان

* * * * *

نامه مجاهد شهید رضا رضایی در باره شکنجه در زندان‌ها

پس از فرار در ۲۷/۸/۱۳۵۰

* * * * *

پیام مجاهد

خرداد ۱۳۵۱

* * * * *

نهضت حسینی

نوشته احمد رضائی

* * * * *

هوشيارى انقلابى
وظيفه يك مبارز اسير در زندان
چه كنيم كه در زندان نيز مبارزه ادامه يابد

شهريور ۱۳۵۱

* * * * *

سیمای یک مسلمان
تدوین شده در سازمان مجاهدین خلق ایران

۱۳۵۱

* * * * *

شناخت
«متدولوژى»

مهر ۱۳۵۱

* * * * *

روستا و انقلاب سفيد
«بررسى شرايط انقلابى روستاهاى ايران»

آبان ۱۳۵۱

* * * * *

چشم انداز پرشور

آذر ۱۳۵۱

* * * * *

آخرين دفاعيان دو نفر از سازمان مجاهدين خلق ايران در دادگاه نظامی
دفاعيان محمد بازرگانی و مسعود رجوی
در دادگاه نظامى

خرداد ماه ۱۳۵۱

* * * * *

متن كامل دفاعيات
سعيد محسن و مهدى رضائى
در دادگاه نظامى

بهمن ماه ۱۳۵۱

* * * * *

بيانيه سازمان مجاهدين خلق ايران
در پاسخ به اتهامات اخير رژيم
مرداد ۱۳۵۲

* * * * *

جنگل
نشریۀ مجاهدین خلق ایران

* * * * *

پیام مجاهد

خرداد ۱۳۵۱

* * * * *

سندى از سازمان مجاهدين خلق ايران
در باره دادگاه و اعدام مجاهد شهيد مهدى رضائى

بهمن ۱۳۵۱

* * * * *

مدافعات مجاهدین شهید
سعید محسن و مهدی رضایی
و سند مربوط به محاکمه و شهادت مهدی رضایی

اسفند ۱۳۵۱

* * * * *

راه انبیاء، راه بشر

* * * * *

چند گزارش از مجاهدين خلق ايران

۱۳۵۲

* * * * *

از زندگى انقلابيون درس بگيريم
يادنامهء مجاهد شهيد رضا رضائى

فروردين ۱۳۵۳

تاریخچه احزاب و گروه‌های سیاسی خارج از کشور

(جزوه آموزشی داخلی)

* * * * *

دخالت نظامی ایران در عمان
مقاله ای از جبهه خلق برای آزادی عمان و خلیج عربی

اردیبهشت ۱۳۵۳

* * * * *

* * * * *

راز بيليون دُلار
شهريور ماه ۱۳۵۳

* * * * *

مقاومت همه جانبه
خرداد ۱۳۵۳

* * * * *

سه گزارش از:
كارخانهء ذوب آهن آريامهر
شركت زراعى آريامهر
گوشه اى از كارنامه ۶۰ ساله شركت هاى غارتگر نفت در مسجد سليمان

خرداد ۱۳۵۳

* * * * *

سازماندهى و تاكتيك ها
تابستان ۱۳۵۳

* * * * *

التنظيم و التكتيكات
منظمة مجاهدى الشعب الايرانى
ترجمهء سازماندهى و تاكتيكها
به زبان عربى
تابستان ۱۳۵۳

* * * * *

احتضار امپراتورى دلار و توطئه هاى امپرياليستى آمريكا

تابستان ۱۳۵۳

* * * * *

احتضار امپراتورى دلار و توطئه هاى امپرياليستى آمريكا
به انگليسى
THE DYING DOLLAR EMPIRE
AND THE U.S. IMPERIALIST CONSPIRACIES

* * * * *

احتضار امپراتورى دلار و توطئه هاى امپرياليستى آمريكا
به فرانسه
AGONIE DE L'EMPIRE DU DOLLAR
ET LES COMPLOTS DE L'IMPERIALISME U.S.

تابستان ۱۳۵۳

* * * * *

فن مبارزه با پلیس، اصول مخفی‌کاری

مرداد ۱۳۵۳

* * * * *

پیام سازمان مجاهدین خلق ایران
به شانزدهمین کنگره کنفدراسیون جهانی محصلین و دانشجویان ایرانی

۱۶ آذر ۱۳۵۳

* * * * *

خاطرات یک افسر ایرانی در ظفار
اسنادی از جنگ تجاوزکارانه رژیم شاه در عمان

دی ماه ۱۳۵۳

* * * * *

از زندگى انقلابيون درس بگيريم

* * * * *

انفجار مقر گارد دانشگاه صنعتى

* * * * *

مجاهد
نشریۀ سازمان مجاهدین خلق ایران

* * * * *

بيانيه گروهی از اعضای سازمان مجاهدين خلق ايران

ديماه ۱۳۵۴

* * * * *

فرياد خلق خاموش شدنى نيست

فروردین ۱۳۵۵

* * * * *

"اعدام انقلابی" مستشاران آمریکایی در ایران

* * * * *


بخش منشعب از سازمان مجاهدين خلق ايران

لیست شهدای بخش منشعب از سازمان مجاهدین خلق ایران

* * * * *

نشریه خبری
سازمان مجاهدین خلق ایران

* * * * *

جزوه امنیتی
سازمان مجاهدین خلق ایران

* * * * *

جزوه سبز

۱۳۵۳

* * * * *

قسمتی از یک نشریه امنیتی سازمان مجاهدین
[دستخط رفیق شهید مرتضی خاموشی]

سالهای ۱۳۵۳-۵۴

* * * * *

بيانيهء اعلام مواضع ايدئولوژيک سازمان مجاهدين خلق ايران
نوشتهء محمد تقی شهرام
چاپ اول ۱۳۵۴

* * * * *


بيان عن المواقف الأيديولوژىة لمنظمة
مجاهدى الشعب الايرانى
۱۹۷۶

* * * * *

برخورد گروه‌های مختلف به اعلام مواضع ایدئولوژیک
سازمان مجاهدین خلق ایران


* * * * *

انتشار بيانيه اعلام مواضع ايدئولوژيك سازمان
و انعكاس آن در محافل خارج از كشور

* * * * *

به داستان زندگی من گوش کنید
لیلا زمردیان، همسر مجید شریف واقفی

* * * * *

سه بيانيه از سازمان مجاهدين خلق ايران
در باره:
اعدام انقلابى رئيس كميتهء مشترك ساواك و شهربانى، سرتيپ جنايتكار رضا زندى
اجراى حكم انقلابى اعدام مستشاران آمريكائى
عمل ناموفق اعدام ديپلمات آمريكائى

۱۳۵۴

* * * * *

پرچم مبارزهء ایدئولوژیک را برافراشته تر سازیم!

* * * * *

اسناد سیاسی نظامی
(به زبان عربی)
۱۱/۷/۱۹۷۵
(۲۰ تیر ۱۳۵۴)

* * * * *

نشريه خبرى
سازمان مجاهدين خلق ايران
گزارشى از ظفار
ضميمهء شماره ۱۷
۵ آبان ماه ۱۳۵۴

* * * * *

قیام کارگر
ارگان كارگرى سازمان مجاهدين

* * * * *

ظهور امپرياليسم ايران در منطقه
و تحليلى بر رورابط ايران و عراق
ديماه ۱۳۵۴

* * * * *

گفت و گوهاى درونى
بين دو سازمان چريك هاى فدائى خلق ايران و مجاهدين خلق ايران
۱۳۵۴

* * * * *

نشريه ويژه بحث درون دو سازمان
مجاهدين و چريكهاى فدائى خلق ايران
از انتشارات سازمان چريكهاى فدائى خلق ايران
شماره اول
فروردين ۱۳۵۵

* * * * *

نامه رفیق مجتبی طالقانی به پدرش
مبارز راستین آیت‌اله محمود طالقانی
اردیبهشت ۱۳۵۵

* * * * *

به یاد رفیق بهرام آرام

آذر ۱۳۵۵

* * * * *

مجاهد
نشریۀ سازمان مجاهدین خلق ایران

* * * * *

مجاهد
نشریه ارگان خارج از کشور سازمان مجاهدین خلق ایران
ضميمهء شماره ۱
آذرماه ۱۳۵۵

* * * * *

دوآلیسم سیاسی
۱۳۵۵
تایپ و انتشار مجدد
۱۳۹۲

* * * * *

مسائل حاد جنبش ما
دومين «نشريه بحث»
بين سازمان مجاهدين خلق ايران و سازمان چريكهاى فدائى خلق ايران
اسفند ۱۳۵۵

* * * * *

ضميمه اى بر
مسائل حاد جنبش ما
دومين شمارهء
نشريه ويژه بحث درون دو سازمان
مجاهدين و چريكهاى فدائى خلق ايران
ارديبهشت ماه ۱۳۵۶

* * * * *

هشت فايل صوتى گفتگو بين سازمان مجاهدين خلق ايران و گروه منشعب از سازمان چريك هاى فدايى خلق ايران

خرداد ۱۳۵۶

* * * * *

غارتگری و توطئه امپریالیسم آمریکا
و اعدام انقلابی مستشاران و جاسوسان آمریکائی
فدراسیون محصلین و دانشجویان ایرانی در فرانسه
شهریور ۱۳۵۶

* * * * *

خبرنامه داخلی شماره ۶

آبان ۱۳۵۶

* * * * *

پيام سازمان مجاهدين خلق ايران
به دانشجويان مبارز خارج از كشور
دى ماه ۱۳۵۶

* * * * *

برخی از اعلامیه های بخش مارکسیستی سازمان مجاهدین خلق ایران
آبان ماه ۱۳۵۷

* * * * *

‮ پاسخ
سازمان مجاهدين خلق ايران
به
اتحاديه دانشجويان ايرانى در آمريكا
بيست دسامبر ۱۹۷۷
بيست و نه آذر ۱۳۵۶

* * * * *

‮ إیران الجماهیر

نشریﮤ عربی سازمان مجاهدین خلق ایران
شباط (فوریه) ۱۹۷۸

* * * * *

قیام خونین تبریز،
راهی که نویدبخش قیام و مبارزه مسلحانه توده‌هاست
فدراسیون محصلین و دانشجویان ایرانی در فرانسه
(منتسب به سازمان مجاهدین خلق ایران م.ل. )
آذر ۱۳۵۷

* * * * *

پيام سازمان مجاهدين خلق ايران
به کليه نيروهای انقلابی ميهن:
دمکرات های انقلابی و انقلابيون کمونيست

اسفند ۱۳۵۶

* * * * *

مبارزات خارج از محدوده ۱۳۵۶

* * * * *

دور دوم گفتگو بین

سازمان چریک‌های فدائی خلق ایران و
سازمان مجاهدین خلق ایران

۱۳۵۶
* * * * *

انقلاب كرد
درسها، نتيجه ‌ها و دورنماهاى جديد

حزب كمونيست عراق- رهبرى مركزى
ترجمه محسن فاضل
سال ۱۳۵۶

* * * * *

صحبت‌های محبوبه افراز
در نقد مشی مسلحانهء چریکی و برخی مواضع دیگر سازمان
-

* * * * *

مقدمه نشریه داخلی شماره پنج
«بخش منشعب»

اواخر فروردین ماه ۱۳۵۷

* * * * *

گزارش به خلق
مارکسیست - لنینیست‌ها و مسایل انقلاب

به همت رفیق تقی شهرام
* * * * *

گزارش به خلق

نامه هاى يكى از اعضاى سازمان «مجاهدين» به مركزيت آن
دفتر اول
در انتقاد به سازمان مجاهدين خلق ايران (بخش م ل)
نوشتهء اميرحسين احمديان، افسر سابق زندان سارى
خرداد ۱۳۵۷

* * * * *

گفتارهای رادیوئی
برنامه فارسی صدای انقلاب عمان

شماره ۱
تیر ماه ۱۳۵۷

* * * * *

اطلاعيهء بخش مارکسيستی لنينيستی سازمان مجاهدين خلق ايران

مهرماه ۱۳۵۷

* * * * *

گفتارهاى راديوئى
برنامه فارسى صداى انقلاب عمان
خرداد تا تير ماه ۱۳۵۷

* * * * *

ريشه هاى اقتصادى سياسى
بحران مسكن
اكتبر ۱۹۷۸

* * * * *

همراه با انقلابیون عمانی
یادداشت‌های جنگ ظفار

محبوبه افراز - رفعت افراز

* * * * *

چند اعلامیه ازایران
فدراسیون محصلین و دانشجویان ایرانی در فرانسه
(منتسب به سازمان مجاهدین خلق ایران م.ل. )
آذر ۱۳۵۷

* * * * *

پيش به سوى تشكيل هسته هاى مسلح خلق
سازمان پيكار در راه آزادى طبقه كارگر
(بخش م - ل سازمان مجاهدين خلق ايران)

۱۶ آذر ۱۳۵۷


سازمان پيكار در راه آزادى طبقهء كارگر

حماسهء پيكارگران شهيد در سپيده دم اعدام

* * * * *

شمه اى در معرفى سازمان پيكار در راه آزادى طبقهء كارگر

* * * * *

ليست شهداى سازمان پيكار

* * * * *

نشريهء پيكار
ارگان
سازمان پيكار در راه آزادى طبقهء كارگر

* * * * *

کارگر، به پیش!
نشریه کارگری سازمان پيكار در راه آزادى طبقهء كارگر

* * * * *

اطلاعيه ها و بيانيه ها

* * * * *

كتاب ها

* * * * *

يادداشت هاى زندان
پيكارگر شهيد محسن فاضل

* * * * *

پيكار تئوريك ۱
آبان ۱۳۵۹

* * * * *

پيكار تئوريك ۲
بهمن ۱۳۵۹

* * * * *

پيكار كارگر

* * * * *

پيكار كردستان

* * * * *

خبرنامهء جنگ
ويژه جنگ ايران و عراق

* * * * *

خبرنامهء مازندران

* * * * *

پيكار آذربايجان

* * * * *

نبرد بلوچ
ارگان تشكيلات بلوچستان سازمان پيكار در راه آزادى طبقهء كارگر
(اتحاد زحمتكشان بلوچ)

* * * * *

نشريه ۱۶ آذر

* * * * *

نشريه ۱۳ آبان

* * * * *

پيكار دانشجو

* * * * *

۲۲ بهمن

* * * * *

اخبار انقلاب

* * * * *

تقويم سال ۱۳۵۹

* * * * *

تقويم سال ۱۳۶۰

* * * * *

ویژه‌نامه مبارزات کارگری
در بارهء سود ويژه

کمیته تهران سازمان پیکار در راه آزادی طبقه کارگر
شماره يك

ویژه‌نامه مبارزات کارگری
در بارهء سود ويژه

کمیته تهران سازمان پیکار در راه آزادی طبقه کارگر
شماره دو

* * * * *

انقلاب فرهنگى سال ۱۳۵۹ و مقاومت در برابر آن

* * * * *

Iran-Heute
نشریه دانشجویان هوادار سازمان در آلمان‌غربی

* * * * *

هسته پيكار اول ارديبهشت

* * * * *

دفترهای زندان
یادداشتها و تاملات در زندان‌های جمهوری اسلامی ایران
محمد تقی شهرام

* * * * *

پوسترهاى تبليغى

* * * * *

مجموعه سرودهاى بياد قيام

* * * * *

مجموعه سرودهاى بياد قيام ۲
کاست دوم سرود ها ی سازمان پیکار
۱۳۶۰

* * * * *

مجموعه اى از سرودهاى انقلابى فلسطينى
به مناسبت پانزدهمين سالگرد انقلاب مسلحانهء خلق فلسطين
۱۳۵۸

* * * * *

سرود:
آيا نمى‌ شنويد صداى گام هاى انقلاب را؟
ميتينگ سازمان پيكار
دانشگاه پلى تكنيك - تهران

- - - - - - - -
از تشکل‌هایی که با سازمان پیکار وحدت کردند:

گروه انقلابیون مارکسیست لنینیست - پیکار خلق

* * * * *
گروه یاران حیدر عمواغلی

- - - - - - - - -


متونی که در دوران بحران سازمان پیکار منتشر شد


در خارج کشور

پیکارگر

* * * * *