انتشارات انديشه و پيکار

سازمان مجاهدين خلق ايران

بيانيهء سياسى سازمان مجاهدين خلق ايران

۲۰ بهمن ۱۳۵۰

* * * * *

اقتصاد به زبان ساده

۱۳۵۰

* * * * *

دفاعیات سعید محسن

نوشته شده روی کاغذ سیگار
۱۳۵۰

* * * * *

نشریه خبری
سازمان مجاهدین خلق ایران

* * * * *

جزوه امنیتی
سازمان مجاهدین خلق ایران

گفتاری درباره شکنجه و زندان

* * * * *

نامه مجاهد شهید رضا رضایی در باره شکنجه در زندان‌ها

پس از فرار در ۲۷/۸/۱۳۵۰

* * * * *

هوشيارى انقلابى
وظيفه يك مبارز اسير در زندان
چه كنيم كه در زندان نيز مبارزه ادامه يابد

شهريور ۱۳۵۱

* * * * *

سیمای یک مسلمان
تدوین شده در سازمان مجاهدین خلق ایران

۱۳۵۱

* * * * *

شناخت
«متدولوژى»

مهر ماه ۱۳۵۱

* * * * *

روستا و انقلاب سفيد
«بررسى شرايط انقلابى روستاهاى ايران»

آبانماه ۱۳۵۱

* * * * *

چشم انداز پرشور

آذر ۱۳۵۱

* * * * *

آخرين دفاعيان دو نفر از سازمان مجاهدين خلق ايران در دادگاه نظامی
دفاعيان محمد بازرگانی و مسعود رجوی
در دادگاه نظامى

خرداد ماه ۱۳۵۱

* * * * *

متن كامل دفاعيات
سعيد محسن و مهدى رضائى
در دادگاه نظامى

بهمن ماه ۱۳۵۱

* * * * *

بيانيه سازمان مجاهدين خلق ايران
در پاسخ به اتهامات اخير رژيم
مرداد ۱۳۵۲

* * * * *

جنگل
نشریۀ مجاهدین خلق ایران

* * * * *

سندى از سازمان مجاهدين خلق ايران
در باره دادگاه و اعدام مجاهد شهيد مهدى رضائى

بهمن ماه ۱۳۵۱

* * * * *

راه انبیاء، راه بشر

* * * * *

چند گزارش از مجاهدين خلق ايران

۱۳۵۲

* * * * *

دخالت نظامی ایران در عمان
مقاله ای از جبهه خلق برای آزادی عمان و خلیج عربی

اردیبهشت ۱۳۵۳

* * * * *

خاطرات یک افسر ایرانی در ظفار
اسنادی از جنگ تجاوزکارانه رژیم شاه در عمان

دی ماه ۱۳۵۳

* * * * *

از زندگى انقلابيون درس بگيريم
يادنامهء مجاهد شهيد رضا رضائى

فروردين ۱۳۵۳

* * * * *

راز بيليون دُلار
شهريور ماه ۱۳۵۳

* * * * *

مقاومت همه جانبه
خرداد ۱۳۵۳

* * * * *

سه گزارش از:
كارخانهء ذوب آهن آريامهر
شركت زراعى آريامهر
گوشه اى از كارنامه ۶۰ ساله شركت هاى غارتگر نفت در مسجد سليمان

خرداد ۱۳۵۳

* * * * *

سازماندهى و تاكتيك ها
تابستان ۱۳۵۳

* * * * *

التنظيم و التكتيكات
منظمة مجاهدى الشعب الايرانى
ترجمهء سازماندهى و تاكتيكها
به زبان عربى
تابستان ۱۳۵۳

* * * * *

احتضار امپراتورى دلار و توطئه هاى امپرياليستى آمريكا

تابستان ۱۳۵۳

* * * * *

احتضار امپراتورى دلار و توطئه هاى امپرياليستى آمريكا
به انگليسى
THE DYING DOLLAR EMPIRE
AND THE U.S. IMPERIALIST CONSPIRACIES

* * * * *

احتضار امپراتورى دلار و توطئه هاى امپرياليستى آمريكا
به فرانسه
AGONIE DE L'EMPIRE DU DOLLAR
ET LES COMPLOTS DE L'IMPERIALISME U.S.

تابستان ۱۳۵۳

* * * * *

پیام سازمان مجاهدین خلق ایران
به شانزدهمین کنگره کنفدراسیون جهانی محصلین و دانشجویان ایرانی

۱۶ آذر ۱۳۵۳

* * * * *

از زندگى انقلابيون درس بگيريم

* * * * *

انفجار مقر گارد دانشگاه صنعتى

* * * * *

مجاهد
نشریۀ سازمان مجاهدین خلق ایران

* * * * *

بيانيه گروهی از اعضای سازمان مجاهدين خلق ايران

ديماه ۱۳۵۴

* * * * *

فرياد خلق خاموش شدنى نيست

فروردین ۱۳۵۵

* * * * *

"اعدام انقلابی" مستشاران آمریکایی در ایران

* * * * *


بخش منشعب از سازمان مجاهدين خلق ايران

لیست شهدای بخش منشعب از سازمان مجاهدین خلق ایران

* * * * *

نشریه خبری
سازمان مجاهدین خلق ایران

* * * * *

جزوه امنیتی
سازمان مجاهدین خلق ایران

* * * * *

جزوه سبز

۱۳۵۳

* * * * *

بيانيهء اعلام مواضع ايدئولوژيک سازمان مجاهدين خلق ايران
نوشتهء محمد تقی شهرام
چاپ اول ۱۳۵۴

* * * * *


بيان عن المواقف الأيديولوژىة لمنظمة
مجاهدى الشعب الايرانى
۱۹۷۶

* * * * *

برخورد گروه‌های مختلف به اعلام مواضع ایدئولوژیک
سازمان مجاهدین خلق ایران


* * * * *

انتشار بيانيه اعلام مواضع ايدئولوژيك سازمان
و انعكاس آن در محافل خارج از كشور

* * * * *

 

به داستان زندگی من گوش کنید
لیلا زمردیان، همسر مجید شریف واقفی

* * * * *

سه بيانيه از سازمان مجاهدين خلق ايران
در باره:
اعدام انقلابى رئيس كميتهء مشترك ساواك و شهربانى، سرتيپ جنايتكار رضا زندى
اجراى حكم انقلابى اعدام مستشاران آمريكائى
عمل ناموفق اعدام ديپلمات آمريكائى
۱۳۵۴

* * * * *

پرچم مبارزهء ایدئولوژیک را برافراشته تر سازیم!

* * * * *

اسناد سیاسی نظامی
(به زبان عربی)
۱۱/۷/۱۹۷۵
(۲۰ تیر ۱۳۵۴)

* * * * *

نشريه خبرى
سازمان مجاهدين خلق ايران
گزارشى از ظفار
ضميمهء شماره ۱۷
۵ آبان ماه ۱۳۵۴

* * * * *

قیام کارگر
ارگان كارگرى سازمان مجاهدين

* * * * *

ظهور امپرياليسم ايران در منطقه
و تحليلى بر رورابط ايران و عراق
ديماه ۱۳۵۴

* * * * *

گفت و گوهاى درونى
بين دو سازمان چريك هاى فدائى خلق ايران و مجاهدين خلق ايران
۱۳۵۴

* * * * *

نشريه ويژه بحث درون دو سازمان
مجاهدين و چريكهاى فدائى خلق ايران
از انتشارات سازمان چريكهاى فدائى خلق ايران
شماره اول
فروردين ۱۳۵۵

* * * * *

مجاهد
نشریه ارگان خارج از کشور سازمان مجاهدین خلق ایران
شماره ۶
مرداد ماه ۱۳۵۵ * * * * *

مجاهد
نشریه ارگان خارج از کشور سازمان مجاهدین خلق ایران
ضميمهء شماره ۱
آذرماه ۱۳۵۵

* * * * *

دوآلیسم سیاسی
۱۳۵۵
تایپ و انتشار مجدد
۱۳۹۲

* * * * *

مسائل حاد جنبش ما
دومين «نشريه بحث»
بين سازمان مجاهدين خلق ايران و سازمان چريكهاى فدائى خلق ايران
اسفند ۱۳۵۵

* * * * *

ضميمه اى بر
مسائل حاد جنبش ما
دومين شمارهء
نشريه ويژه بحث درون دو سازمان
مجاهدين و چريكهاى فدائى خلق ايران
ارديبهشت ماه ۱۳۵۶

* * * * *

هشت فايل صوتى گفتگو بين سازمان مجاهدين خلق ايران و گروه منشعب از سازمان چريك هاى فدايى خلق ايران

خرداد ۱۳۵۶

* * * * *

غارتگری و توطئه امپریالیسم آمریکا
و اعدام انقلابی مستشاران و جاسوسان آمریکائی
فدراسیون محصلین و دانشجویان ایرانی در فرانسه
شهریور ۱۳۵۶

* * * * *

پيام سازمان مجاهدين خلق ايران
به دانشجويان مبارز خارج از كشور
دى ماه ۱۳۵۶

* * * * *

برخی از اعلامیه های بخش مارکسیستی سازمان مجاهدین خلق ایران
آبان ماه ۱۳۵۷

* * * * *

‮ پاسخ
سازمان مجاهدين خلق ايران
به
اتحاديه دانشجويان ايرانى در آمريكا
بيست دسامبر ۱۹۷۷
بيست و نه آذر ۱۳۵۶

* * * * *

‮ إیران الجماهیر

نشریﮤ عربی سازمان مجاهدین خلق ایران
شباط (فوریه) ۱۹۷۸

* * * * *

پيام سازمان مجاهدين خلق ايران
به کليه نيروهای انقلابی ميهن:
دمکرات های انقلابی و انقلابيون کمونيست
اسفند ۱۳۵۶

* * * * *

مبارزات خارج از محدوده ۱۳۵۶

* * * * *

دور دوم گفتگو بین

سازمان چریک‌های فدائی خلق ایران و
سازمان مجاهدین خلق ایران
سال ۱۳۵۶

* * * * *

انقلاب كرد
درسها، نتيجه ‌ها و دورنماهاى جديد
حزب كمونيست عراق- رهبرى مركزى
ترجمه محسن فاضل
سال ۱۳۵۶

* * * * *

صحبت‌های محبوبه افراز
در نقد مشی مسلحانهء چریکی و برخی مواضع دیگر سازمان
-

* * * * *

گفتارهای رادیوئی
برنامه فارسی صدای انقلاب عمان

شماره ۱
تیر ماه ۱۳۵۷

* * * * *

اطلاعيهء بخش مارکسيستی لنينيستی سازمان مجاهدين خلق ايران

مهرماه ۱۳۵۷

* * * * *

گزارش به خلق
نامه هاى يكى از اعضاى سازمان «مجاهدين» به مركزيت آن
دفتر اول
در انتقاد به سازمان مجاهدين خلق ايران (بخش م ل)
نوشتهء اميرحسين احمديان، افسر سابق زندان سارى
خرداد ۱۳۵۷

* * * * *

گفتارهاى راديوئى
برنامه فارسى صداى انقلاب عمان
خرداد تا تير ماه ۱۳۵۷

* * * * *

ريشه هاى اقتصادى سياسى
بحران مسكن
اكتبر ۱۹۷۸

* * * * *

همراه با انقلابیون عمانی
یادداشت‌های جنگ ظفار

محبوبه افراز - رفعت افراز

* * * * *

پيش به سوى تشكيل هسته هاى مسلح خلق
سازمان پيكار در راه آزادى طبقه كارگر
(بخش م - ل سازمان مجاهدين خلق ايران)
۱۶ آذر ۱۳۵۷


سازمان پيكار در راه آزادى طبقهء كارگر

حماسهء پيكارگران شهيد در سپيده دم اعدام

* * * * *

شمه اى در معرفى سازمان پيكار در راه آزادى طبقهء كارگر

* * * * *

ليست شهداى سازمان پيكار

* * * * *

نشريهء پيكار
ارگان
سازمان پيكار در راه آزادى طبقهء كارگر

* * * * *

يادداشت هاى زندان
پيكارگر شهيد محسن فاضل

* * * * *

اطلاعيه ها و بيانيه ها

* * * * *

كتاب ها

* * * * *

پيكار تئوريك ۱
آبان ۱۳۵۹

* * * * *

پيكار تئوريك ۲
بهمن ۱۳۵۹

* * * * *

پيكار كارگر

* * * * *

پيكار كردستان

* * * * *

خبرنامهء جنگ
ويژه جنگ ايران و عراق

* * * * *

خبرنامهء مازندران

* * * * *

پيكار آذربايجان

* * * * *

نبرد بلوچ
ارگان تشكيلات بلوچستان سازمان پيكار در راه آزادى طبقهء كارگر
(اتحاد زحمتكشان بلوچ)

* * * * *

نشريه ۱۶ آذر

* * * * *

نشريه ۱۳ آبان

* * * * *

پيكار دانشجو

* * * * *

۲۲ بهمن

* * * * *

اخبار انقلاب

* * * * *

تقويم سال ۱۳۵۹

* * * * *

تقويم سال ۱۳۶۰

* * * * *

در بارهء سود ويژه
شماره يك

* * * * *

انقلاب فرهنگى سال ۱۳۵۹ و مقاومت در برابر آن

* * * * *

Iran-Heute
نشریه دانشجویان هوادار سازمان در آلمان‌غربی

* * * * *

هسته پيكار اول ارديبهشت

* * * * *

در بارهء سود ويژه
شماره دو

* * * * *

دفترهای زندان
یادداشتها و تاملات در زندان‌های جمهوری اسلامی ایران
محمد تقی شهرام

* * * * *

پوسترهاى تبليغى

* * * * *

مجموعه سرودهاى بياد قيام

* * * * *

مجموعه سرودهاى بياد قيام ۲
کاست دوم سرود ها ی سازمان پیکار
۱۳۶۰

* * * * *

مجموعه اى از سرودهاى انقلابى فلسطينى
به مناسبت پانزدهمين سالگرد انقلاب مسلحانهء خلق فلسطين
۱۳۵۸

* * * * *

سرود:
آيا نمى‌ شنويد صداى گام هاى انقلاب را؟
ميتينگ سازمان پيكار
دانشگاه پلى تكنيك - تهران

* * * * *
از تشکل‌هایی که با سازمان پیکار وحدت کردند:

گروه انقلابیون مارکسیست لنینیست - پیکار خلق

* * * * *

* * * * *
متونی که در دوران بحران سازمان پیکار منتشر شد
در خارج کشور

پیکارگر

* * * * *