رفیق تراب!
صلابت کلامت در قلبِ ما
رد مسلسل بر سینه دیوار را مانند است!
نگاه عاشقانه ات به انقلاب
به پرنده ای در باد می ماند!
چشمان مرطوب ما امروز
ردپای سرخ تو را می پوید!

در ایران، فلسطین و در پیِ پرولتاریای انترناسیونالیست! 
...

 

رفیق تراب!!!! چه واژه‌های مکملی! هم رفیق بود و هم رفیقانه برای اشغال شده‌ترین خاکِ دنیا مبارزه کرد و نفس کشید. 
رفیق تراب، در زمره‌ی انقلابیونی بود که برخورد به نامش، یا دیدار با او، انرژی فراوانِ جنبش انقلابی را منتقل می‌کرد و امکان یک شروع مجدد را فراهم می‌نمود. تراب از مبارزان دورانِ طوفان‌های انقلابی بود که در مبارزات انترناسیونالیستی خلق‌های تحت ستم شرکت مستقیم داشتند و کماکان آن روحیه را با خود حفظ کرده بود. همین روحیه بود که او را به انتقال تجربه و درس‌های دورانِ مبارزاتی خود وادار ساخته بود و او با وسواسی کم نظیر سعی در به انجام رساندن آن داشت. نگاه بلندش به مبارزاتِ جوانان و زنان این گونه بود که به قول خودش: «باید دید که این جوانان و زنان چطور می خواهند انقلاب کنند.» و در واقع به آموختن از تجاربِ نسل جدید در کنار انتقال تجربه‌ی خود و شناخت پتانسیلِ جنبش زنان در انقلاب آتی اهمیت می‌داد.
جز معدود رفقایی بود که در میانِ جوانان به دنبالِ مبارزینِ واقعی بود اما سن را ملاک ارزش‌گذاری نمی‌دانست، بلکه جهت‌گیری طبقاتی را برجسته می‌دید. در دیدارها از درس و کار و ... روزمرگی نمی پرسید اما ساعت‌ها درباره‌ی زندگی مبارزاتی ما و آینده گفتگو می‌کرد. مبارزه برایش، زندگی بود و به زندگی مبارزاتی عشق می ورزید.
امروز و در شرایطی که جنبش انقلابی و کمونیستی، با موانع بسیار روبه‌رو گشته؛ و توده‌ها و مبارزاتِ آن‌ها میان نیروهای ارتجاعی منشعب می‌شوند، با تکیه بر زندگی و مبارزات انقلابیونی هم چون تراب و تك تك چنین رفقایی است که خواهیم توانست پرچم پرولتاریای انترناسیونالیست را برافرازیم؛ و جمعبندی‌های صحیح‌تر و راه‌گشاتری را به انجام رسانیم. مرورِ زندگیِ مبارزاتیِ رفقایی​ چون او، از این زاویه هم اهمیت فراوانی برای جنبش انقلابی و جوانان دارد.
به قول رفیقی مرگ چه  زودرس باشد، چه ديررس مهم‌ترين مسأله، محتوای زندگی انسان و کيفيت آن است. مسأله مهم اين است که زندگی وقف چيست و نهايتا در چه راهی می‌گذرد و فرد برای چه زندگی می‌کند. اين واقعیت است که به زندگی کوتاه انسان معنا می‌دهد.
رفیق تراب در روز سرخ جشن توده‌ها یاد تو و تمام رفقایی که در میان‌مان نیستند زنده خواهد بود!


کمیته جوانان بلژیک
۳ فوریه ۲۰۱۶