رفیق تراب حق شناس، کمونیست پی گیر و خستگی ناپذیری که سراسر زندگی خود را وقف مبارزه در راه آزادی و سوسیالیسم نموده بود، پس از آخرین نبرد با بیماری علاج ناپذیرش چشم از جهان فرو بست. مبارزه علیه سلطنت پهلوی، شرکت در مبارزه مردم فلسطین علیه اشغال گران اسرائیلی، مبارزه سیاسی، نظری و تشکیلاتی علیه رژیم جمهوری اسلامی، حضور در اشکال گوناگون مبارزه در تبعید اجباری، تالیف، ترجمه و فعالیت های نظری عرصه های گوناگون فعالیت های پرثمر عمر پربار این رفیق کمونیست را تشکیل می دهد. او حتی در آخرین مراحل بیماری که جسم او را به طور کامل به فلج کشانده بود با کمک یاران فعالیت های فکری خود را در عرصه تالیف و ویرایش ادامه داده و هیچ گاه حاضر نبود امید به رهائی بشریت و فعالیت همیشگی برای رقم زدن آینده روشن فردا را از دست بدهد.
گرامی باد  یاد و خاطره رفیق تراب حق شناس ! مرگ به رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی!
زنده باد آزادی، زنده باد سوسیالیسم!
هیئت هماهنگی شورای نمایندگان احزاب ، سازمانها و نیروهای چپ و کمونیست
سه شنبه ۱۳ بهمن ۱۳۹۴ برابر با  ۲ فوريه ۲۰۱۶