سال ۹۴ ، سال اندوه از دست دادن مادران، سال از دست دادن مادران خاوران، سال از دست دادن یاران، سال از دست دادن رفقا و همرزمان، سال تداوم حیات ننگین جمهوری اسلامی، سال مقاومت و مبارزه، سال ایستادگی، سال اعتراض کارگران و زحمتکشان.
همیشه اخبار ناگوار سریعتر منتشر می گردد، مطلع شدیم رفیق پیکارگر و کمونیست تراب حق شناس، از آخرین یادگارهاى نسل مبارزین شجاع و صدیق دهه چهل، از پشتیبانان پیگیر آرمان خلق فلسطین، دیده بر جهان فرو بست. او که قریب به نیم قرن در صف مبارزه برای آزادی و برابری بود ما را ترک نمود. رفیق تراب حق شناس جزو معدود مبارزینى بود که در زمان حیات همیشه مورد تایید و احترام نسل چپ دیروز و امروز ایران بوده است. او افق سوسیالیستى هرگز گم نکرد و همیشه در تلاش ثبت، جمع آورى و انتقال تجارب ارزنده خود به دیگران بوده است.رفیق تراب از فرهیختگان عرصه هنر وادب نیزبود، اویکی از قله هاى تعهد به آرمان فرودستان بود.
ما خود را در اندوه فقدان رفیق تراب حق شناس با خانواده، رفقا و همرزمان عزیزش سهیم می دانیم.


سرنگون باد نظام سرمایه داری جمهوری اسلامی، زنده باد آزادی، زنده باد سوسیالیسم


گفتگوهای زندان،

۲۷٫۰۱٫۲۰۱۶