تراب حق شناس پیکارگر کمونیست، پس از نزدیک به نیم قرن مبارزه، شبانگاه ۵ بهمن ۱۳۹۴ برابر با ۲۵ ژانویه ۲۰۱۶ در اثر بیماری آی. ال. اس در تبعیدگاهش در پاریس درگذشت.
تراب حق شناس فعالیت‌های سیاسی خود را از سال‌های پایانی دهه ۱٣٣۰ در نهضت آزادی و جبهه ملی دوم آغاز کرد. سپس در سال ١٣۴۴ در بنیانگذاری سازمان مجاهدین خلق مشارکت کرد. در اواخر دهه­ی ۱٣۴۰ به فلسطین، لبنان و سوریه رفت و در ارتباط با جنبش آزادیبخش فلسطین قرار گرفت. در انشعاب سال ۱٣۵۴ مجاهدین خلق، او به بخش مارکسیستی این سازمان پیوست و در سال ١٣۵۵ در تشکیلِ سازمان پیکار در راه آزادی طبقه کارگر، شرکت نمود.
بعد از سرکوب‌های سال های ١٣۶٠ به فرانسه رفت و  در پاریس مقیم شد. در تبعید با راه‌اندازی نشریه «اندیشه پیکار»، کار ترجمه و فعالیت‌های تئوریک همراه با جمع آوری اسناد جنبش چپ را آغاز کرد.
با رفتن تراب، جنبش کمونیستی ایران، یکی از صادق ترین یاران مبارز خود را از دست داد. کانون زندانیان سیاسی ایران(در تبعید)، یاد تراب حق شناس، این پیکارگر انقلابی و یاور توده­های فلسطینی را گرامی می دارد.
کانون زندانیان سیاسی ایران (در تبعید)

۶ بهمن ١٣٩٨ برابر با ٢۶ ژانویه ۲۰۱۶