در مکزیک چه می گذرد؟ از زاپاتیست ها چه خبر؟
سخنرانی
خاویر الریگا

عضو هیئت تحریریهء نشریهء ربلدییا،
سایت شبکهء زاپاتیستی،
  و اکیپ یاری دهندهء کمیسیون ششمین بیانیه از جنگل لاکندونا