«دو مقاله درباره روحانیت»
در این مجموعه می خوانید
!مقدمه آلترناتیو: چوب هر نخل که منبر نشود، دار کنیم روحانیت از پراکندگی تا قدرت سرآغاز اقتدار اقتصادی و سیاسی ملّایان
http://alternative-magazine.blogspot.com/