در اين شماره مى خوانيد:
اول ماه مه، مارش جهانی طبقه کارگر  /  چرا جنگ؟ کدام جنگ؟  /  سبزها، سفیدها، سرخ ها    /  چرا حق با مارکس بود؟  /  1 اردیبهشت؛ سال روز مقاومت ضد ارتجاعی - ضد لیبرالی جنبش دانشجویی