اشاره: رژيم شاه براى به دام انداختن سازمان هاى مبارز دست به ايجاد گروه هايى با ظاهر مبارزاتى مى زد، و نمونه هاى متعددى از اين شگرد ضد انقلابى را خود به چشم ديده ايم؛ رژيم جمهورى اسلامى هم از اين شگرد ساواكى بهره مى جويد و تا كنون به اشكال مختلف كوشيده است در درون جنبش كارگرى و كمونيستى و دمكراتيك رخنه كند. قدرت هاى امپرياليستى نيز براى نفوذ در جنبش هاى كارگرى و دمكراتيك انواع تشكل هاى ظاهرا كارگرى و حقوق بشرى با امكانات فريبنده به راه انداخته اند. هشيارى هر چه بيشتر مبارزين امرى ضرورى است. ما مطالعه مقاله تحقيقى زير را كه در شماره ۹۱ مجله نگاه نو چاپ ايران منتشر شده به كسانى توصيه مى كنيم كه جنبش انقلابى را پاك و استوار و پيروزمند مى خواهند.
متن مقاله: