در اين شماره مى خوانيد:
خوشه های خشم از تهران تا وال استریت ریشه در چه دارند؟ / گزارشی از وال استریت  /  آمریکا زیر پای شورشیان  / جنبش های اعتراضی آمریکا دهه ی ۶۰ و ۷۰  /  آشنایی با جنبش اشغال وال استریت نیویورک
دانلود نسخه پی دی اف و آدرس اینترنتی نشریه:
در اين شماره مى خوانيد:
خوشه های خشم از تهران تا وال استریت ریشه در چه دارند؟
گزارشی از وال استریت
آمریکا زیر پای شورشیان
جنبش های اعتراضی آمریکا دهه ی ۶۰ و ۷۰
آشنایی با جنبش اشغال وال استریت نیویورکدر اين شماره مى خوانيد:
خوشه های خشم از تهران تا وال استریت ریشه در چه دارند؟
گزارشی از وال استریت
آمریکا زیر پای شورشیان
جنبش های اعتراضی آمریکا دهه ی ۶۰ و ۷۰
آشنایی با جنبش اشغال وال استریت نیویورک