"ما مرغهای طوفان  آینده ایم" – لولا لافون نویسندهء فرانسوی

اینهایند مرغهای طوفان:
ـ پرولترهای آرژانتینی 2001
ـ شورشیان حومه های فرانسه در 2005 و دانشجویانی که قرارداد موقت کار را نپذیرفتند
ـ جوانان اوران، الجزیره، کابیلی که علیه افزایش قیمتها شوریدند
ـ کارگران صنایع پارچه بافی محله (مصر) در 2008
ـ کارگران زن در بنگلادش که کارگاههایشان را به آتش کشیدند
ـ مردم حومه های بوئنس آیرس که قطارهایی که آنها را به سرکار میبرد در هم شکستند
ـ پرولترهای یونانی 2008 که هیچ مطالباتی نداشتند
ـ مردم حلبی آباد مانیل که با پلیس در گیر میشوند و کارگران که به کمک آنان می آیند
ـ پرولترهای بارسلون در 2011 که مینویسند "خشمتان را کجا رها کردید؟"

و ما می افزاییم:
ـ کارگران و زحمتکشان ایران که طی سالهای گذشته هرگز دست از اعتراض و اعتصاب و خشم نکشیده اند و مردم به جان آمده ای که مبتکر جنبش توده ای در شکل مدرن خود در اوضاع ویژهء ایران بوده اند
ـ پرولترها و مجموعه زحمتکشان عرب که سراسر منطقه عربی را با خشم در نوردیدند، به دستاوردهایی رسیدند و همچنان پیگیرانه می رزمند.
ـ فلسطینی ها که بیش از 60 سال است علیه اشغالگران می جنگند و وجدان مردم جهان را بیدار کرده اند، به طوری که تظاهرات جوانان در حمایت از کارزار بایکوت و مجازات اسرائیل در تمام کشورها، حتی در خود اسرائیل، با شور و شکوه تمام برپا می شود. یک نمونه:
جوانان در استرالیا و کارزار بایکوت و مجازات اسرائیل
http://www.youtube.com/watch?v=VGN3rug_9VU