نشریه آلترناتیو شماره سه  منتشر شد
در اين شماره مى خوانيد:
سرمقاله: در ایران چه خبر است؟
طبقه کارگر و چالش کسب هژمونی
اسپانیا: از خشم تا انقلاب
دانلود نسخه پی دی اف
آدرس اینترنتی نشریه http://alternative-magazine.blogspot.com