چگونه میتوان بر روی کشتار غیر نظامیان سرپوش گذاشت؟
سربازان آمریکایی شرح میدهند که چگونه میتوانند شهروندان غیر مسلح را به قتل برسانند.
در این فیلم مستند کوتاه، سربازان آمریکایی که به عراق فرستاده  شده بودند، به کشتن شهروندان غیر مسلح عراقی توسط نظامیان آمریکایی اعتراف می کنند. این اعترافات حاکی از آنست که سربازان و ملوانان آمریکایی مسلسل های کلاشینکف را که از پلیس عراق مصادره کرده و یا از منازل مردم ربوده اند، در خودروهای نظامی بهمراه خود میبرند و هنگامیکه افراد غیر نظامی سهوا یا عمدا بدست آنها کشته شوند. آنها با قرار دادن کلاشینکف در کنار جسد فرد کشته شده محملی برای خود درست میکنند که گویا مقتول از مبارزین عراقی بوده و کشتن وی در یک در گیری نظامی رخ داده است.
این گروه از سربازان در گزارش خود ابراز میکنند که حمل مسلسل های کلاشینکف با علم و حتی تشویق افسران آمریکایی صورت میگیرد. البته با ایما و اشاره و نه دستور صریح به دلیل آنکه اینکار یعنی سرپوش گذاشتن روی قتل افراد غیر مسلح در حین جنگ، طبق قوانین آمریکا یک جرم سنگین جنایی محسوب میشود و موجب پیگرد قانونی ست. این سربازان در اظهارات خود گواهی میدهند که این امر بر درجه داران ارشد ارتش آمریکا پوشیده نیست.  How To Cover Up Killing Civilians

Video


Soldiers in Iraq describe how they can kill civilians...

http://www.informationclearinghouse.info/article28086.htm