شماره ۱۴ نشريه دانشجويى جهان نوين منتشر شد
شماره چهاردهم نشريه جهان نوين/ ارديبهشت ۱۳۹۰ / در اين شماره مى خوانيد:
سرمقاله: آيا هنوز هم قبله‌ى آمال آمريكاست؟!
اقشار آسيب پذير با هواپيما رفت و آمد مى‌كنند
آن سوى خبرها
اخبار كارگرى فروردين و ارديبهشت ۱۳۹۰
اخبار دانشجويى فروردين و ارديبهشت ۱۳۹۰
هدفمندى يارانه‌ها و دانشجويان
تداوم اعتصاب غذاى زندانيان سياسى زندان گوهردشت كرج
در كوچه خيابان هاى شهر
يادى از معلمان زندانى
بهار نزديك است
واقعيت، واقعيت
نظم سرمايه دارى به ضد ماست