بیانیه فعالین مستقل اتحادیه های کارگری قاهره، 19 فوریه2011
 
برگردان:پریسا نصرآبادی

انقلاب، آزادی، عدالت اجتماعی!
خواست ها و مطالبات کارگران در انقلاب مصر
قهرمانان انقلاب 25 ژانویه! ما کارگران و فعالین اتحادیه های کارگری از واحدهای تولیدی-صنعتی- خدماتی مختلف، که اعتصابات، اشغال کارخانجات و تصرف واحدهای کاری و تظاهرات های مختلف صدها هزار تن از کارگران، طی دوره (انقلابی) اخیر در سرتاسر مصر در آنها به چشم خورده، چنین تصور می کنیم که این حق مسلم همه ما و به جاست که خواسته های کارگران اعتصابی را با هم متحد و متفّق کنیم، خواست هایی که می تواند بخش جدایی ناپذیری از اهداف "انقلاب" ما باشد که مردم مصر آن را محقق کرده اند و شهدا خونشان را به پای آن ریخته اند.
ما برنامه ای را به شما ارائه می کنیم که خواسته های کنونی ما را به منظور تاکید مجدد بر جنبه های اجتماعی این انقلاب و برای جلوگیری از دور شدن از پایگاه آن که باید ذینفع این انقلاب باشند، گرد هم می آورد.
خواست های کارگران که ما قبل از انقلاب 25 ژانویه آن ها را پرورانده بودیم و بخشی از پیش درآمد این انقلاب شکوهمند بودند عبارتند از:
1- افزایش حداقل دستمزد ملی و حقوق بازنشستگی، و محدود کردن شکاف میان حداقل و حداکثر دستمزد به طوری که حداکثر دستمزد بیش از 15 برابر حداقل دستمزد نباشد. این کار به منظور دستیابی به اصل عدالت اجتماعی است که انقلاب به خاطر آن به وقوع پیوست، پرداخت حقوق بیکاری و افزایش منظم و قاعده مند (حقوق و دستمزدها) که متناسب با بالا رفتن قیمت ها، افزایش یابد.
2- آزادی بی قید و شرط و به دور از هرگونه محدودیت ایجاد و سازمان دادن اتحادیه های کارگری مستقل، و حمایت و حفاظت از اتحادیه های کارگری و رهبران آنها.
3- حق کارگران یدی ودفتری، دهقانان، کشاورزان وصاحبان حِرَف برای داشتن امنیت شغلی و حمایت از آنان در برابر اخراج و بیکارسازی. کارگران موقت و قراردادی باید دائمی شوند و کارگران اخراج شده باید به سر کارهای خود بازگردند. ما باید از هرگونه عذر و بهانه ای برای به کار گماشتن کارگران بر مبنای قراردادهای موقت دوری و اجتناب نماییم.
4- باز-ملّی سازی تمام شرکت های خصوصی و توقف کامل برنامه خصوصی سازی ننگین و مفتضحی که اقتصاد ملی ما با اجرای آن توسط رژیم سابق به گل نشسته است.
5-
*عزل کامل مدیران فاسدی که برای به سمت ورشکستگی کشاندن و ارزان فروختن شرکت ها و کارخانجات مختلف گمارده شده اند.
*مهار به کارگماشتن مشاورینی که سن بازنشستگی شان گذشته و بیش از 3 بیلیون از درآمد ملّی کشور را می بلعند، به منظور گشودن فرصت های شغلی برای جوانان.
*بازگشت به سیاست اعمال کنترل قیمت کالاها و خدمات به منظور پایین نگه داشتن قیمت ها و اجتناب از بار کردن آن بر دوش اقشار فقیر و فرودست.
6- حق کارگران مصری برای اعتصاب، سازماندهی تحصن ها و تظاهرات صلح آمیز، شامل اعتصاب هایی که هم اکنون علیه بقایای رژیم گذشته یعنی کسانی که می کوشند کارخانجات را پیش فروش ارزان و ورشکسته نمایند، صورت میگیرد. به زعم ما اگر این انقلاب نتواند به توزیع عادلانه ثروت منجر شود، هیچ گونه ارزش و دستاوردی نداشته است. آزادی های ما بدون آزادی اجتماعی کامل نیست. حق رای به طور طبیعی وابسته به حق داشتن یک قرص نان است.
7-بهداشت و درمان شرط لازم و ضروری برای افزایش تولید و بارآوری است.
8-انحلال فدراسیون اتحادیه های کارگری مصر که یکی از مهم ترین نمادهای فساد تحت حاکمیت رژیم گذشته است.
اجرای احکام حقوقی صادر شده علیه آن و مصادره اسناد و دارایی ها و اموال آن و نیز مصادره دارایی های رهبران   و اتحادیه های عضو آن.ETUF

امضاکنندگان:
محمد خیری زید، مرکز اطلاعات
حاتم صلاح سید، اداره کل مراکز فرهنگی
محمد عبد الحکیم، اداره ملی پست
احمد اسلام، شرکت بین المللی ایبکس
طارق سید، محمود کارخانه نظامی 99
نبیل محمود، کارخانه نظامی 999
محمود شکری، عضو اتحادیه صنفی
احمد فاروق، کارخانه نظامی 999
اسامه السیّد، کارخانه نظامی 999
یاسر السید، ابراهیم صنایع لوله های آینده
علی احمد، محمود کارگران چرم
عبد الرسول عبد الغنی، کارگران آینده
علی السید، واحد فروش عمر افندی
کمال ابو عطا، جمع آوری کننده مالیات بر املاک (RETAU)
احمد عبدالصبور، جمع آوری کننده مالیات بر املاک (RETAU)         
صلاح عبدالحمید، جمع آوری کننده مالیات بر املاک (RETAU)
محمود عمر، جمع آوری کننده مالیات بر املاک (RETAU)
محمد خالد جلال، کارگر
محمد اسماعیل زکی، پتروتراد شرکت
صلاح احمد کمال، کارمند اداره هواشناسی
حسام محمد علی، عبدالله تکنسین بهداشت
سید السعید، محمد فائض پرستار
اشرف عبد الونیس، پالایشگاه قند الفیّوم
عبدالقادر منصور، واحد فروش عمر افندی
حافظ نقیب محمد، شرکت لوله سازی آینده
محمد حسن، کارخانه پارچه بافی حلوان
محمد عبدالمنصف، الالوانی تورا سیمان
محمود علی نقی، شرکت بازرگانی دارویی مصر
عمر محمد عبد العزیز، حوامیدیا پالایشگاه قند
محمد غلال، داروسازی مصر
شازلی ساوی شازلی، فرتیلیزر سوئز شرکت
محمد حسن ابراهیم، کارخانه نظامی شماره 45
وظیف موسی وحبا، کارخانه نظامی شماره 999
جمیل فتحی حیفنی، سازمان حمل و نقل عمومی
عادل عبدالنعیم، پیمانکاران عمومی قاهره
علی حسن ابوعطا، شرکت طناب الغناه ، بندر سعید
هند عبدالجواد ابراهیم، مرکز اطلاعات
حمادا ابوزید، مرکز اطلاعات