نشریه خیابان شماره 82

در این شماره:

  • میدان قاهره، خیابانهای تهران
  • زنده باد مقاومت مردمی علیه دیکتاتوری - مبارک سقوط کرد
  • درباره 25 بهمن
  • پیروزی اولین انقلاب « بی رنگ » و مردمی قرن بیست و یک آیا ممکن است؟
  • مقاومت مردم مصر و احتمالهای ممکن
  • به رنگ ارتجاع

http://peykarandeesh.org/files/pdf/safAzad/xyaban82.pdf