نشریه خیابان شماره 79

در این شماره:
چگونه می توان بر شکست فائق آمد؟
دربارهء اعدام در جمهوری اسلامی
انقلاب در تونس
و مطالب دیگر...ـ

http://peykarandeesh.org/files/pdf/safAzad/xyaban79.pdf