شهرستان قلعه گنج یکی از شهرستانهای استان کرمان.

http://www.youtube.com/watch?v=Lj37yh7QsdI