طبقه کارگر عليه سرمايه داری
سخنرانی به مناسبت روز اول ماه مه - روز حهانی کارگر - کرج، ارديبهشت ۱۳۸۲