پیشگفتار (جلد دوم)‏

مارکس، کریستف کلمب و انقلاب اکتبر‎ ‎
دومینیکو لوسور دو   ترجمه تراب حق شناس– ساعی‏


آیا بحران کشورهای سوسیالیستی به معنی شکست ‏است؟
کاترین ساماری   ترجمه بهزاد مشیری


کار یعنی آزادی
ژنویو فرس   ترجمه زهره ستوده، مونا پرهیزکار

چگونه می توان از شر مارکسیسم خلاص شد؟
ژان ماری ونسان   ترجمه بهروز افشین


مارکس (موقتا) مغلوب انواع پوپولیسم شده، است
رنه کالیسو   ترجمه حق شناس– ساعی‏


تغییر کیفی در سرمایه داری، بازنگری در مارکسیسم؟
ژرار دومینیل – دومینیک لِوی   ترجمه فرزاد سرمدی‏

کار دوران ساز است
ژاک بیده    ترجمه حق شناس- ساعی‏


شیوه تولید روشنگری
اَنیس وآکور کاپیتانی   ترجمه حق شناس- ساعی
بخش ویژه سمیر امین

هنر، واقعیت و اتوپی
ژان مارک لاشو   ترجمه حق شناس- ساعی


آیا پروژه ای چینی وجود دارد؟
سمیر امین   ترجمه تقی مقدم


مروری دیگر بر مسأله گذار سوسیالیستی
سمیر امین   ترجمه پرویز شاهین فر


دیداری با سمیر امین
حبیب ساعی


در باره فوروم جهان سوم (ضمیمه مصاحبه)‏

فراخوان برگزاری کنگره بین المللی مارکس (2)‏

واژه نامه

فهرست مطالب به فرانسوی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پیشگفتار (جلد دوم)‏

مارکس، کریستف کلمب و انقلاب اکتبر‎ ‎
دومینیکو لوسور دو   ترجمه تراب حق شناس– ساعی‏

آیا بحران کشورهای سوسیالیستی به معنی شکست ‏است؟
کاترین ساماری   ترجمه بهزاد مشیری

کار یعنی آزادی
ژنویو فرس   ترجمه زهره ستوده، مونا پرهیزکار

چگونه می توان از شر مارکسیسم خلاص شد؟
ژان ماری ونسان   ترجمه بهروز افشین

مارکس (موقتا) مغلوب انواع پوپولیسم شده، است
رنه کالیسو   ترجمه حق شناس– ساعی‏

تغییر کیفی در سرمایه داری، بازنگری در مارکسیسم؟
ژرار دومینیل – دومینیک لِوی   ترجمه فرزاد سرمدی‏

کار دوران ساز است
ژاک بیده    ترجمه حق شناس- ساعی‏

شیوه تولید روشنگری
اَنیس وآکور کاپیتانی   ترجمه حق شناس- ساعی

بخش ویژه سمیر امین

هنر، واقعیت و اتوپی
ژان مارک لاشو   ترجمه حق شناس- ساعی

آیا پروژه ای چینی وجود دارد؟
سمیر امین   ترجمه تقی مقدم

مروری دیگر بر مسأله گذار سوسیالیستی
سمیر امین   ترجمه پرویز شاهین فر

دیداری با سمیر امین
حبیب ساعی

در باره فوروم جهان سوم (ضمیمه مصاحبه)‏

فراخوان برگزاری کنگره بین المللی مارکس (2)‏

واژه نامه ‏

فهرست مطالب به فرانسوی