در قسمت سازمان مجاهدین خلق ایران:
‫جزوه امنیتی شماره یک‬‫ ‬
http://peykar.info/PeykarArchive/Mojahedin/jozveheAmniati1.pdf
 
‫جزوهٔ امنیتی فروردین ۱۳۵۳
http://peykar.info/PeykarArchive/Mojahedin/jozveheAmniati53farvardin.pdf
‫ 
جزوهٔ امنیتی اسفند ۱۳۵۲
http://peykar.info/PeykarArchive/Mojahedin/jozveheAmniati52Esfand.pdf
 
‫جزوهٔ امنیتی تیر ۱۳۵۳
http://peykar.info/PeykarArchive/Mojahedin/jozveheAmniati53tir.pdf
 
جزوه امنیتی    
بهمن ۱۳۵۳
http://peykar.info/PeykarArchive/Mojahedin/jozveheAmniati53bahman.pdf
 
در قسمت بخش منشعب از سازمان مجاهدین خلق ایران:

اسناد سیاسی نظامی (به زبان عربی)
۱۱/۷/۱۹۷۵ (۲۰ تیر ۱۳۵۴)
http://peykar.info/PeykarArchive/Mojahedin-ML/pdf/asnade-siasi-nezami-arabi.pdf


برخی از اعلامیه های بخش مارکسیستی سازمان مجاهدین خلق ایران
آبان ماه ۱۳۵۷
http://peykar.info/PeykarArchive/Mojahedin-ML/pdf/barkhi-elamiyehaye-mojahedin-ML.pdf


غارتگری و توطئه امپریالیسم آمریکا و اعدام انقلابی مستشاران و جاسوسان آمریکائی
شهریور ۱۳۵۶
فدراسیون محصلین و دانشجویان ایرانی در فرانسه
http://peykar.info/PeykarArchive/Mojahedin-ML/pdf/gharatgari-va-toteh.pdf
‫ ‬
‫تحلیل ضربهٔ مشهد
http://peykar.info/PeykarArchive/Mojahedin-ML/pdf/zarbeMashhad54.pdf

‫ماموریت مصادره یک ماشین‬
http://peykar.info/PeykarArchive/Mojahedin-ML/pdf/mosadereyeMashin.pdf
‫نشریه امنیتی-نظامی
بهمن ۱۳۵۵
http://peykar.info/PeykarArchive/Mojahedin-ML/pdf/jozveheAmniati55bahman.pdf

‫نشریه امنیتی نظامی مهر ۱۳۵۶‬
http://peykar.info/PeykarArchive/Mojahedin-ML/pdf/jozveheAmniati56mehr.pdf

‫نشریه امنیتی نظامی بهمن ۱۳۵۵
http://peykar.info/PeykarArchive/Mojahedin-ML/pdf/jozveheAmniati55bahman.pdf

‫نشریه نظامی دی ۱۳۵۵
http://peykar.info/PeykarArchive/Mojahedin-ML/pdf/nasheiyeNezami55dey.pdf


در قسمت سازمان پیکار
اطلاعیه ها و بیانیه ها:


اطلاعیهء توضیحی
سازمان پیکار در راه آزادی طبقه کارگر
۸ اسفند ۱۳۵۷
http://peykar.info/PeykarArchive/Peykar/Etelaiyeh/Etelaiyeye-Tozihi.pdf


مختصری از وضعیت سیاسی جامعه،
جنبش خلق و تاکتیک کمونیست ها
اسفند ۱۳۵۷
http://peykar.info/PeykarArchive/Peykar/Etelaiyeh/Jonbeshe-Khalgh-va-Taktike-Comunistha.pdf


علیرغم سرکوب فاشیستی، علیرغم خیانت تنی چند از عمال بورژوازی،
پیکار سرخ و خونین طبقه کارگر اداکه دارد... تا پیروزی
تراب حق شناس
اوایل خرداد ۱۳۶۱
http://peykar.info/PeykarArchive/Peykar/Etelaiyeh/peykare-sorkh-va-khunin-tabagheye-kargar.pdf

دو اعلامیه از  تراب حق شناس و پوران بازرگان
اکتبر ۱۹۸۲
http://peykar.info/PeykarArchive/Peykar/Etelaiyeh/Do-Elamiyeh-Torab-Pouran.pdf