یکی از اسناد مهم مبارزه ایدئولوژیک درونی سازمان مجاهدین خلق ایران به "جزوه سبز" معروف شد زیرا روی کاغذ نازک سبز تایپ شده بود. این جزوه حاصل مباحثی بود که در جمع های "بررسی و تصمیم" مطرح و جمعبندی شده بود و همه جوانب فعالیت سازمان را از تشکیلاتی و سیاسی و نظامی گرفته تا ایدئولوژیک در بر می گرفت.
این جزوه پیش درآمد کتاب "بیانیه اعلام مواضع ایدئولوژیک..." بود که هم اکنون در بخش آرشیو سازمان پیکار در اختیار عموم قرار می گیرد.

http://peykar.info/PeykarArchive/Mojahedin-ML/pdf/Jozveye-Sabz.pdf