یک نوار کاست بازمانده از دور اول گفتگوها بین
دو سازمان چریکهای فدائی خلق ایران و سازمان مجاهدین خلق ایران ۱۳۵۴
اندیشه و پیکار یک نوارکاست را که ادامهء نوارهای پخش شدهء پیشین است و دور اول گفتگو بین دو سازمان را به پایان می برد منتشر می کند. همینجا از اینکه در اثر یک اشتباه، هنگام تنظیم نوارها، این قسمت همراه با نوارهای پیشین منتشر نشده متأسفیم.

موضوع این نوار، که در اینجا به ۵ فایل صوتی تقسیم شده (فایل های  صوتی۱۱ و ۱۲)، نشریهء مشترک دو سازمان است و چگونگی تشکیل هیئت تحریریهء مشترک و کارکرد آن و مسائلی که به نزدیکی نقطه نظرات، همکاری و پیشنهاد وحدت بین دو سازمان بر میگردد. رفقا حمید اشرف و بهروز ارمغانی از طرف فدائیان و رفقا محمد تقی شهرام و جواد قائدی از طرف مجاهدین حضور دارند.
به سایت ها و منابعی که فایل های پیشین گفتگوها را انتشار داده اند یا کسانی که آنها را ضبط کرده اند پیشنهاد می کنیم فایل های زیر را به فایل های پیشین بیفزایند تا بحث را به طور کامل در اختیار داشته باشند.
از طرف جمع تنظیم و انتشار اسناد سازمان پیکار
تراب حق شناس ۲۱ فوريه۲۰۱۱