در فصل
«از آرشیو برخی نیروهای دیگر»
شماره هائی از:

نشریه رزمندگان،
ارگان سازمان رزمندگان آزادی طبقهء کارگر

و

نشریهء نبرد،
ارگان گروه نبرد برای آزادی طبقهء کارگر