انديشه و پيكار براى نخستين بار منتشر مى كند

شرکت کنندگان  در گفت و گو: رفقا حميد اشرف،  تقى شهرام ، بهروز ارمغانى  و جواد قائدى


فايل هاى صوتى در اسناد آرشيو سازمان پيكار در راه آزادى طبقهء كارگر