رادیو بین المللی فرانسه: مصاحبه با تراب حق شناس

جانشينی عرفات و انتخابات در فلسطين

۲۷ آبان ۸۳ = ۱۷ نوامبر ۲۰۰۴