رادیو پژواک: مصاحبه با تراب حق شناس

درگذشت ياسر عرفات و تأثير آن بر جنبش مقاومت فلسطين

ونکوور (کانادا)، ۲۲ نوامبر۲۰۰۴