رادیو همبستگی: مصاحبه با تراب حق شناس

انتخابات فلسطين: حماس، الفتح چشم انداز

همين مصاحبه در سايت راديو برابری