رادیو دمکراسی شورائی: مصاحبه با تراب حق شناس

 

در باره مقاومت در غزه
و نیز در بارهء درگذشت ژرژ حبش