رادیو دمکراسی شورائی: گفت و گو با تراب حق شناس


در بارهء شصتمين سال تشكيل دولت اسرائيل و فاجعهء فلسطين