در روزهاى آخر دسامبر ۲۰۰۹ در نخستين سالگرد تجاوز اسرائيل به مردم مقاوم فلسطين در غزه، يك كاروان انترناسيوناليستى از ۴۲ كشور جهان متشكل از قريب ۱۴۰۰ نفر با مبالغى كمك غذائى و دارويى به سوى غزه حركت كردند. دولت مصر در همدستى با آمريكا و اسرائيل از عبور آنها و رسيدن به غزه جلوگيرى كرد. آنها در قاهره دست به اعتصاب غذا و تظاهرات در برابر مقر ملل متحد زدند و افشا گريها كردند. سرانجام ابتدا به صد نفر كه همه آمريكايى بودند اجازه داده شد به غزه بروند. پس از چند روز ۵۰۰ نفر توانستند به غزه وارد شوند ولى بقيه ناگزير به كشورهاى خود برگشتند.

مصاحبه تلويزيون برابرى را با منيژه صبا، ايرانى مقيم آمريكا، كه در اين كاروان انساندوستانه، جانبدار آزادى فلسطين و ضد محاصرهء غزه شركت داشته در لينك زير ملاحظه مى كنيد:
http://www.rahekaregar.com/video/tvbarabari128c.html