انجمن فرانسوی‮ ‬‏CAPJPO‮‎‏ ‬متشکل از يهوديان مترقی و دموکرات و ليست انتخاباتی‮ ‬‏Europalestine

‬اعلام کرده ‏اند که از روز يکشنبه‮ ‬۱۶‮ ‬اوت زندانيان فلسطينی در اعتراض به اوضاع‮ ‬غير انسانی حاکم بر زندان های اسرائيل دست به ‏اعتصاب‮ ‬غذا می زنند‮.
‬‏ خبرهای منابع مطلع حاکی ست که اين اعتصاب‮ ‬غذا که فعلاَ‮ ‬۱۵۰۰‮ ‬زندانی را در‮ ‬۴‮ ‬زندان اسرائيل شامل می شود‮. ‏‏‬اين بخشی ست از زندانيان فلسطينی که شمارشان به‮ ‬۷۴۰۰‮ ‬نفر می رسد‮. ‬بقيه منتظر مانده اند که اگر اين اعتصاب به ‏نتيجه نرسيد،‮ ‬آنها نيز از روز چهارشنبه‮ ‬۱۸‮ ‬اوت به اعتصاب بپيوندند‮. ‬آنها در معرض تحقير و انواع شکنجه های روحی ‏و جسمی قرار دارند‮. ‬تلفن و روزنامه برايشان ممنوع است‮. ‬نوجوانان زير سن قانونی را در زندانهای عمومی در کنار ‏متهمان به قتل و دزدی و‮ ‬غيره زندانی می کنند تا مورد انواع اقدامات‮ ‬غير اخلاقی قرار گيرند‮.
‬‏ امروز دوشنبه‮ ‬۱۶‮ ‬اوت سه هزار نفر در‮ ‬غزه و برخی ديگر از شهرهای فلسطينی دست به تظاهرات زده اند‮. ‏‏‬مقامات زندان ده ها نفر از رهبران اعتصاب را به زندان های ديگر و زندان های انفرادی منتقل کرده اند و کليهء سلولها ‏را از مواد‮ ‬غذائی و آب تخليه نموده اند تا مانع از ادامه و گسترش اعتصاب گردند‮. ‬وزير امنيت داخلی اسرائيل اعلام کرده ‏است که در برابر فشار زندانيان ايستادگی خواهد کرد و حتی اگر زندانيان در نتيجهء اعتصاب جانشان را از دست بدهند از ‏سياست خود دست برنخواهد داشت‮. ‬مأمورين زندان با برپا کردن بساط کباب و نان گرم و با پرکردن فضای زندان با بوی ‏کباب و نان گرم کوشيده اند مقاومت زندانيان اعتصابی را درهم بشکنند‮.‬‏
انجمن های حمايت از زندانيان در‮ ‬غالب شهرهای فلسطينی برنامه هايی تنظيم کرده اند تا از عزيزان خود دفاع کنند‮. ‏‏‬سازمان های مبارز ضد اشغال،‮ ‬چه اسلامی ها و چه ملی ها تلاش می کنند با بسيج و سازماندهی اعتراض و حتی عمليات ‏نظامی عليه نيروهای دشمن به کمک زندانيان بشتابند‮. ‬در بيروت‮ ‬۲۰۰‮ ‬نفر در مقابل دفتر سازمان ملل متحد تحصن کرده ‏اند‮...
‬‏ ما همهء دوستداران حق و عدالت و مبارزان و دموکرات های ايرانی را به حمايت از اين اعتراض عادلانه فرا می ‏خوانيم‮.
‬‏ ‏۱۶‮ ‬اوت‮ ‬۲۰۰۴‏
سايت انديشه و پيکار
‏www.peykarandeesh.org
برای اطلاع بيشتر می توان به سايت
‮ ‬‏www.europalestine.com‮‎‏ ‬
مراجعه کرد‮.‬‏