بيش از‎‮‎‏ ‬۴۰۰۰‮ ‬نفر در اعتصاب‎‮‎‏‬غذای خشک‎‮‎‏!‬‏

اعتصاب‎‮‎‏ ‬غذای زندانيان فلسطينی در زندان های اسرائيل که در اعتراض به شرايط‎‮‎‏ ‬غير انسانی،‎‮‎‏ ‬از جمله شکنجهء‎‮‎‏ »‏‎‬‎قانونی‎‮‎‏« ‬زندانيان،‎‮‎‏ ‏‏‬از روز‎‮‎‏ ‬۱۵‮ ‬اوت‎‮‎‏ ‬۲۰۰۴‮ ‬آغاز گشته با شرکت نيمی از کل زندانيان که شمارشان به‎‮‎‏ ‬۸۰۰۰‮ ‬می رسد ادامه دارد‎‮‎‏. ‬بسياری از اين زندانيان قرار بوده در‎‮‎‏ ‬۱۱‮ ‏‏‬سال پيش،‎‮‎‏ ‬طبق قراردادهای اسلو در سال‎‮‎‏ ‬۱۹۹۳‮ ‬آزاد شوند‎‮‎‏!‬‏ مهمترين خواست ها عبارت است از‎‮‎‏: ‏
‏۱‮- ‬کتک زدن به زندانيان در سلول ها و هنگام انتقال آنان به سلول يا به زندان ديگر و نيز انداختن گاز اشک آور به درون سلول ها فوراَ‎‮‎‏ ‏‏‬متوقف شود و نگهبانان با سلاح و دست بر ماشه وارد سلول ها نشوند‎‮‎‏. ‏
‏۲‮- ‬جستجوی کامل بدن هنگام ورود و خروج به سلول فوراً‎‮‎‏ ‬متوقف گردد‎‮‎‏.‬‏ ‏
‏۳‮- ‬زندان های انفرادی درازمدت که گاه به ماه ها يا سالها می رسد فوراً‎‮‎‏ ‬متوقف گردد‎‮‎‏.‬‏ ‏
‏ ‏۴‮- ‬مصادرهء پول زندانيان،‎‮‎‏ ‬ممنوعيت ملاقات،‎‮‎‏ ‬ادامهء نگه داشتن آنان در سلول به جرم مثلاً‎‮‎‏ ‬سرود خواندن فوراً‎‮‎‏ ‬متوقف شود‎‮‎‏.‬‏
‏۵‮- ‬بيماران به نحوی شايسته و فوری مورد معاينه و معالجه قرار گيرند‎‮‎‏.‬‏ ‏
‏۶‮- ‬زندانيان بتوانند با خانواده هاشان ملاقات داشته باشند‎‮‎‏. ‬جستجوی لباس و بدن ملاقات کنندگان متوقف شود و زندانيان هر دو هفته يک بار ‏بتوانند از ملاقات برخوردار شوند‎‮‎‏.‬‏
‏۷‮- ‬زندانيان بتوانند با هم و نيز با ملاقات کنندگان ارتباط داشته باشند‎‮‎‏. ‬هم اکنون ديواری شيشه ای يا فلزی حايل وجود دارد که ارتباط و گاه ‏شنيدن صدا را‎‮‎‏ ‬غير ممکن می سازد‎‮‎‏.‬‏
‏۸‮- ‬تغذيهء زندانيان بهبود يابد و با نيازهای پزشکی آنان تناسب داشته باشد‎‮‎‏.‬‏
‏۹‮- ‬از آنچه زندانيان از خانواده هاشان دريافت می دارند ليست برداری شود و ديگر به سليقه و مزاج مأمورين زندان واگذار نگردد‎‮‎‏.‬‏
‏۱۰‮- ‬کودکان زندانی از زندانيان بزرگسال سياسی يا عادی جدا نگهداری شوند‎‮‎‏. ‬اين اوضاع همه ناقض حقوق بين المللی ست‎‮‎‏.‬‏
در برابر چنين خواست هايی،‎‮‎‏ ‬دولت اسرائيل کوچکترين عقب نشينی از خود نشان نمی دهد‎‮‎‏ (‬لوموند‎‮‎‏ ‬۲۶‮ ‬اوت‎‮‎‏). ‬تازه،‎‮‎‏ ‬پس از قريب ‏دو هفته اعتصاب‎‮‎‏ ‬غذا که گاه حتی آب و نمک هم از زندانيان دريغ‎‮‎‏ ‬کرده اند،‎‮‎‏ ‬و در نتيجهء فشارافکار عمومی و مقاومت زندانيان،‎‮‎‏ ‬تنها در زندان ‏اشکلون‎‮‎‏ (‬عسقلان‎‮‎‏) ‬با دو خواست‎‮‎‏: ‬يکی خودداری از جستجوی کامل بدن و ديگری امکان در آغوش گرفتن فرزندان‎‮‎‏ (‬برای آنان که حق ملاقات دارند‎‮‎‏) ‏‏‬موافقت شده و مذاکره ادامه دارد‎‮‎‏. ‬موضع دولت اسرائيل همچنان همان موضع وقيحانه ای ست که وزير امنيت داخلی گفته بود‎‮‎‏: »‏‎‬‎آنقدر اعتصاب کنند ‏که بميرند‎‮‎‏!«.‬‏
بايد کوشيد تا عدم توجه به خواست های اعتصاب‎‮‎‏ ‬غذا کنندگان باعث تکرار فاجعهء مرگ زندانيان نشود‎‮‎‏. ‬از جمله نمونه های مشهور چنين ‏جنايتی،‎‮‎‏ ‬يکی مرگ مبارز معروف ايرلندی،‎‮‎‏ ‬بابی ساندز،‎‮‎‏ ‬در زندان دولت انگليس در اوايل دههء‎‮‎‏ ‬۱۹۸۰‮ ‬است و ديگری مرگ دهها تن از زندانيان ‏چپگرای ترک در زندانهای ترکيه در‎‮‎‏ ‬۲۰۰۲‮ ‬که به ويژه مورد اخير اعتراض چندانی هم در پی نداشت‎‮‎‏ (‬رک‎‮‎‏. ‬به لوموند ديپلوماتيک فوريه‎‮‎‏ ‬۲۰۰۲‮ ‬و ‏سايت انديشه و پيکار‎‮‎‏: ‬مقالهء‎‮‎‏ ‬اعتصاب‎‮‎‏ ‬غذای مرگبار در زندانهای ترکيه‎‮‎‏ ‬نوشتهء نديم گورسل‎‮‎‏).‬‏
ادامهء اعتصاب‎‮‎‏ ‬غذای زندانيان فلسطينی موج پشتيبانی وسيعی برانگيخته است و کميته های پشتيبانی متعدد چه در فلسطين و چه در خارج‎‮‎‏ (‬از ‏جمله در فرانسه‎‮‎‏) ‬تشکيل شده است‎‮‎‏.‬‏
لوموند‎‮‎‏ (‬۲۷‮ ‬اوت‎‮‎‏) ‬با مادران و پدران چند زندانی گفتگو کرده است‎‮‎‏. ‬برخی از آنان گفته اند بيش از دو سال است که نتوانسته اند با فرزندشان ‏تماس بگيرند‎‮‎‏. ‬برخی ديگر هم گفته اند که تنها در روزهای محاکمه توانسته اند فرزندشان را از دور،‎‮‎‏ ‬لحظاتی ببينند‎‮‎‏. ‬بگذريم که برخی از وکلای زندانيان از ‏موکلان خود خبر ندارند
آرون گاندی،‎‮‎‏ ‬نوهء مهاتما گاندی به دعوت انجمنی که در مخالفت با کشيدن ديوارِ‎‮‎‏ ‬جداسازی‎‮‎‏ (»‏‎‬‎ديوار ننگ‎‮‎‏«) ‬تشکيل شده است،‎‮‎‏ ‬روز‎‮‎‏ ‬۲۵‮ ‏‏‬اوت به سرزمين های اشغالی وارد شد‎‮‎‏. ‬وی در دوازدهمين روز اعتصاب‎‮‎‏ ‬غذا اعلام کرد که روز جمعه‎‮‎‏ ‬۲۷‮ ‬اوت‎‮‎‏ »‏‎‬‎در همبستگی با زندانيان ‏فلسطينی‎‮‎‏« ‬روزه خواهد گرفت و از‎‮‎‏ »‏‎‬‎همهء طرفداران صلح‎‮‎‏« ‬در جهان خواست که آنها نيز چنين کنند‎‮‎‏.‬‏
در پاريس قريب پنجاه انجمن و حزب که از آرمان عادلانهء فلسطين جانبداری می کنند تجمع ها و موضع گيری های متعددی داشته اند‎‮‎‏. ‬روز ‏دوشنبه‎‮‎‏ ‬۳۰‮ ‬اوت با حضور برخی از شخصيت های اجتماعی دموکراتيک و سياسی چپ و سبزها تجمعی در‎‮
La fontaine des innocents
‏ ‬واقع در مرکز ‏پاريس،‎‮‎‏ ‬از ساعت‎‮‎‏ ‬۵‮ ‬تا‎‮‎‏ ‬۸‮ ‬بعد از ظهر تشکيل می شود و روز‎‮‎‏ ‬۴‮ ‬سپتامبر قرار است تجمعی بزرگتر در ميدان باستيل در ساعت سه و نيم بعد از ظهر ‏برگزار گردد‎‮‎‏.‬‏


برای اطلاع بيشتر می توان به سايت
‮ ‬‏www.europalestine.com‮‎‏ ‬
مراجعه کرد‮.

‏‮(‬تنظيم خبر برای انديشه و پيکار‎‮‎‏ ‬۳۰‮ ‬اوت‎‮‎‏ ‬۲۰۰۴‮)‬‏ ‬‏