در منطقه اى در دست ساختمان در نزديكى شهر عسقلان (اشكلون) اسرائيل

از آغاز امسال تا كنون، پليس اسرائيل ۱۶ هزار كارگر فلسطينى رابازداشت كرده است. آنها براى تامين زندگى روزانه خود و خانواده شان ناگزيرند در شهركهاى اسرائيلى با كمترين حقوق و بدون هيچ حق بيمه و ... كار كنند. از سال ۲۰۰۰ تا كنون منطقه غزه در بدترين شرايط اقتصادى بسر ميبرد. بيكارى ۷۰ درصد جمعيت را اسير كرده و ميانگين فقر ۸۰ درصد است.

عكس از لوموند ماگازين ۱۹ سپتامبربه صف اِستاده انسانِ مغرورِ ديروز، كَف اش تهى و آرزوهايش ماسيده به ديوارِ بلندِ زور، چشمش تراوشِ غمِ آوارگىِ نسلها، ريزش نفرتِ ستمِ ساليانِ، اما سرشار از اميد ، با آرزوى خانه اى براى زيستن، زمينى براى كاشتن در فرداها و...
خانه اش مخروبه از تانكهاى سربازان داوود، نانش به هزار تكه از سيم هاى خاردارِ نامحدود، آزاديش محصور از ديوارِ طويلِ ستم و آتش و دود، صدايش اما فراتر از هر صفيرِ گلوله اى تشنه ى زمين و خون.