دوشنبه شب پنجم بهمن ماه ، کارگران و زحمتکشان ایران یکی از یاران سوسیالیست و انقلابی خود را از دست دادند. رفیق تراب حق شناس بیش از پنج دهه از زندگی خود را وقف آرمان سوسیالیسم و عدالت اجتماعی برای مردم ستمدیده و زحمتکش نمود. او که مسیر بسیار پیچیده و ناهمواری را درسیر و سلوک به سوی سوسیالیسم پیمود. در سال ۵۴ همراه با بخش اعظم کادرها و اعضای سازمان مجاهدین خلق، مارکسیست شدند و تا نیمه اول سال ۵۷ تحت نام سازمان مجاهدین بخش منشعب و یا مارکسیست - لنینیست (م.ل) فعالیت کردند و در نهایت در سال ۵۷ و چند ماه قبل از قیام بهمن همراه با بخش بزرگی از اعضا و کادرهای این تشکیلات، سازمان پیکار در راه آزادی طبقه کارگر را تشکیل دادند. تراب حق شناس تا زمان سرکوب های خونین سال شصت به مبارزه خود در صفوف این سازمان ادامه داد و سپس مجبور به ترک کشور شد. تراب حق شناس از سال ۶۰ در خارج از کشور در تبعید به سر می برد. انتشار نشریه اندیشه و پیکار به همت و ابتکار او میسر گردید. ده ها نوشته و ترجمه، حاصل این دوره از فعالیت اوست. تراب حق شناس که خود محصول کار اجتماعی انقلابیون بیشماری بود با جمع آوری اسناد جنبش کمونیستی، پلی بست برای نسل انقلابی جوان تا از فراز ۳۵ سال حکومت سرکوب و کشتارجمهوری اسلامی سرمایه ، درسهای گرانبهای قیام ۵۷ را در یابند و " انقلاب مرد، زنده باد انقلاب " را تجسم بخشند. تراب حق شناس، نمونه ای از نسل انقلابیون پیش از دوران انقلاب ۵۷ است که پرچم انقلاب و آرمانخواهی و عدالت جویی و مبارزه در راه سوسیالیسم و آزادی طبقه کارگر را هرگز بر زمین نگذاشت.
اتحاد سوسیالیستی کارگری در گذشت رفیق تراب حق شناس را به کارگران و زحمتکشان، سوسیالیست ها و انقلابیون، و تمام انسانهای آزادیخواه و مترقی تسلیت می گوید.

یادش گرامی باد.

زنده باد سوسیالیسم!

مرگ بر جمهوری اسلامی!

هفتم بهمن ماه ۱۳۹۴