به مناسبت اول ماه مه ۲۰۱۲، مطالعه، بررسی و سنجش این مقالهء تحقیقی را مفید ارزیابی می کنیم. سایت اندیشه و پیکار