در برابر تجاوزهای اسرائيل، بيطرفی محال است

ما ايرانيان متعهد به آزادی، عدالت اجتماعی، دموکراسی و حقوق برابر ملتها،
مراتب خشم و نفرت خود را از کشتار و نابودسازی مردم فلسطين و لبنان که اسرائيل با حمايت وقيح و بی قيد و شرط ايالات متحده مرتکب می شود و حق حاکميت و حتی موجوديت آنان را لگد مال و سرزمين شان را اشغال و غصب می کند ابراز می داريم. ما سياست تجاوزگرانهء حاکم بر عرصهء جهانی را محکوم می کنيم و معتقديم که تا منطق زور و اهداف استعماری و سياست مبنی بر غارت ملتها در جهان وجود دارد، تا زمانی که اسرائيل و هر دولت نيرومند ديگر از اجرای قوانين بين المللی معاف و از مجازات مصون باشد، خاورميانه رنگ صلح نخواهد ديد و طبيعی ست که حق هر فرد و هر ملت ستمديده است که دربرابر ستم و تجاوز با هر وسيلهء مادی و معنوی که دارد به مقاومت عادلانه بپردازد.

ما سکوت به اصطلاح "جامعهء بين المللی" و عجز سازمان ملل در مهار زدن به ياغيگری های اسرائيل و آمريکا و نيز کرنش و تبعيت اروپا از آنان، و همچنين بازی های سياسی و سوء استفاده های مذهبی و اشک تمساح رژيم های ديکتاتوری منطقه مانند ايران را محکوم می کنيم. در برابر دروغ گوبلزی "استقرار دموکراسی در خاورميانه" و "حق اسرائيل در دفاع از خود"، در برابر تروريسم وسيع دولتی در کل منطقه، راهی جز قيام و مقاومت همه جانبهء نيروهای مختلف و متعدد مردمی باقی نمی ماند.
ما به دور از سکوت و نظاره گری شرم آور رايج، به دور از ترديد و اما و اگرهای غيرمسؤولانه، بل با پيوند سرنوشت سازی که بين انسانهای باوجدان وجود دارد با مردم ستمديده و مقاوم فلسطين و لبنان ابراز همبستگی می کنيم. زخم خونچکان آنها زخم ما ست. ما بيطرف نيستيم، بيطرفی جرم است!

اول اوت ۲۰۰۶ بيستمين روز بمباران لبنان


امضاها:

حميد آذر، ابراهيم آوخ، بهروز ارژنگ، خشايار استوانی، محمد اسکندری، جواد اسکويی، پروين افتخاری، پريسا امجدی، صادق اندواری، شعله ايرانی، جواد باج اوغلی، پوران بازرگان، مليحه باقری، منصور بيات زاده، نادر پاکدامن، حسن پويا، اميرسعيد پورمند، هايده ترابی، فريبا ثابت، بهروز جليليان، رامين جوان، امير جواهری لنگرودی، گيلک جواهری لنگرودی، ناصر جوهری، رضا چيت ساز، علی اصغر حاج سيد جوادی، حسن حسام، حميد حسينی، تراب حق شناس، کريم حقی، ايرج حيدری، نسيم خاکسار، لاله خليلی، شهريار دادور، يوسف دانش، مهری دانش، داريوش دانش، محمد دشتی، ابراهيم دين خواه، رضا رحيم پور، بيژن رستگار، فرهمند رکنی (اخوی)، تقی روزبه، پيام روزبه، مجيد زربخش، عباس زرندی، جاويد ساعدی، حبيب ساعی، سعيد سالک، مجيد سپاسی، زهره ستوده، شهزاد سرمدی، بيژن سعيدپور، بهروز سيمايی، محمد رضا شالگونی، اکبر شقايق، فريبا صالح زاده، منوچهر صالحی، جواد صنم راد، احمد صوابی، مجتبی طالقانی، بهروز عارفی، حسن عزيزی، اکبر عزيزی، مريم عظيمی، حسين غزنوی، بهروز فراهانی، حميد فرخنده، منصور فرهنگ، جواد قاسم زاده، بهرام قديمی، شهرام کشاورز، ارژنگ کشاورزيان، مهدی کيا، کورش کيان، رفعت لنگرودی، روبن ماکاريان، آذر محلوجی، مليحه محمدی، رضا مرزبان، اکبر معصوم بيگی، امير معصومی، بهروز معظمی، محمد منتظری، اردشير مهرداد، منوچهر ميثاقيان، ياسمين ميظر، مصطفی ناصر، جميله ندائی، علی رضا نديمی، احمد نوين، کامران نيری، آرزو نيلی، شهرام وفائی، پرين هدايتی، بابک يزدی، مهدی يوسفی.