بيانيه "انجمن فرهنگيان آزاد" در محکوميت انحلال کانون صنفی معلمان کرمانشاه

سلام دمکرات
يکشنبه ۹ سپتامبر ۲۰۰۷, بوسيله ی دياکو

پيرو اطلاعيه ی کانون صنفی معلمان کرمانشاه در مورد انحلال اين کانون توسط فرمانداری کرمانشاه، جامعه ی فرهنگيان کشور به حرکت در آمده و وبلاگ های ايشان از اعلام انزجار نسبت به اين حکم ناعادلانه و تداوم سرکوب مبارزات صنفی معلمان ايران سرشار گشته است.
در همين رابطه، انجمن فرهنگيان آزاد بيانيه ای را در محکوميت اين اقدام صادر کرده است که متن کامل آن را در زير می خوانيد:
انجمن فرهنگيان آزاد حکم انحلال کانون صنفی کرمانشاه را محکوم ميکند
دوستان و همکاران گرامی،
در آستانه سال تحصيلی جديد و همراه با بازگشايی مدارس با موج گسترده ای از احکام صادر شده برای معلمان مواجه هستيم, اين احکام حتی تا سطح آموزش عالی نيز گسترش پيدا کرده و در ماههای اخير بسياری از اساتيد دانشگاههای مختلف نيز به بهانه هايی نظير بازنشستگی پيش از موعد از کار بر کنار گرديدند.
در واقع جامعه فرهنگی ايران روزهای بسيار سختی را پشت سر ميگذارد, از احکام صادر شده برای همکارانمان, از تبعيد و انفصال گرفته تا بازنشستگی و اخراج و از هر چه بگوييم, دردهايی هست که برای همه آشنا و ملموس است.
خبر غير قانونی اعلام شدن کانون صنفی کرمانشاه توسط فرمانداری نيز در ادامه همين وقايع نشان دهنده موج رو به گسترش اعمال محدوديتها عليه فرهنگيان, اين پيام آوران شرافت و انسانيت, ميباشد.
از آنجا که حرکت های نمادين معلمين برای مطالبات حق وحقوق خود در سال گذشته , از مهمترين حرکتها به شمار ميرود, ناگفته پيداست که اين قبيل اقدامات و محدوديتها, برای جلوگيری از تکرار چنين حرکتهايی درست و بحق , می باشد.
انجمن فرهنگيان آزاد, با محکوم کردن اين اعمال, خواستار لغو تمام اين محدوديتها ميباشد و تمامی همکاران کشور را به اتحاد و همکاری مشترک فرا ميخواند تا در شرايط سياسی, اجتماعی و فرهنگی کشور زيبايمان نقش موثر داشته باشيم.
انجمن فرهنگيان آزاد
۱۸شهريور۱۳۸۶