مصاحبه ی "کمیته جوانان بلژیک" با رفیق " میگوئل رایوس میراندا " از سازماندهندگانِ تظاهرات 11 آوریل شیلی
خیابان های سانتیاگو در اِشغالِ دانشجویان و دانش آموزان؛