کارگران ایران که در سال گذشته حوادث مختلفی را تجربه کرده اند و بر طبق برخی آمار بیش از هزارنفر در حوادث مختلف کار جان خود را ازدست داده اند، بار دیگر با چشمانی نگران شاهد حوادث مرگبار دیگری هستند. کشتارکارگران در معادن طبس و جان باختن حداقل 8 کارگر ، باز هم فاجعه بار بودن شرایط وحشتناک کار در ایران را به نمایش می گذارد.
فاجعه در آنجاست که بارها در باره ی شرایط وحشتناک وغیر امین کارگران در این معدن هشدار داده شده بود. اما هیچ اقدام موثری در این زمینه صورت نگرفته بود. این امر نشان از آن دارد که سرمایه داران و کارفرمایان برای حفظ سود خود از جان انسان ها مایه می گذارند و مسوولان نیز حوادث این چنینی را اجتناب ناپذیر می دانند؟!
کانون مدافعان حقوق کارگر که بارها در باره ی شرایط ایمنی کار هشدار داده است، بار دیگر ضروری می داند که ضمن همدردی با بازماندگان این حادثه به کارفرمایان و مسوولان و به همه ی دست اندرکاران هشدار دهد که بیش از این جان کارگران را فدای حرص و آز خود ننمایند. کارگران نیز باید با گسترش هر چه بیشتر تشکل های مستقل خود با شرایط ناایمن کار مقابله کنند.
کانون مدافعان حقوق کارگر
30 آذر 91
منبع: