شانزده آگوست 2012، پلیس آفریقای جنوبی،  کارگران معدن ماریکانا را در مقابل دوربینهای تلویزیون به گلوله بست و 34   نفر از آنها را کشته ، 78 نفر را زخمی و 259 نفر را دستگیر نمود. این قتل عام آشکار،  بار دیگر تاریخ خونین کارگران معادن آفریقای جنوبی را زنده کرد
تقديم به کارگران معادن آفريقای جنوبی ،  رهائی.  
  http://www.youtube.com/watch?v=gFNgfGtmGsk&feature=youtu.be

 شانزده آگوست 2012، پلیس آفریقای جنوبی،  کارگران معدن ماریکانا را در مقابل دوربینهای تلویزیون به گلوله بست و 34   نفر از آنها را کشته ، 78 نفر را زخمی و 259 نفر را دستگیر نمود. این قتل عام آشکار،  بار دیگر تاریخ خونین کارگران معادن آفریقای جنوبی را زنده کرد
تقديم به کارگران معادن آفريقای جنوبی ،  رهائی.  

  http://www.youtube.com/watch?v=gFNgfGtmGsk&feature=youtu.be