زمينه ها و زمانه ها
در بارهء سخنان پاپ در مورد اسلام


با مشارکت تراب حق شناس و محمد رضا درويش
برگرفته از راديو فرانس انترناسيونال