چند اثر از لوئی آلتوسر فیلسوف مارکسیست فرانسوی 1990ـ 1918
---------------------------------------

سه مقالهء فلسفی
لوئی آلتوسر  و لوچیو کولتی
ترجمهء بابک
نشر (یا تکثیر؟) از اتحادیهء دانشجویان ایرانی در سوئد
---------------------------------------

پیشگفتاری بر جلد اول «سرمایه» و دو اثر دیگر
لوئی آلتوسر
ترجمهء الف. شمس
نشر ایران
---------------------------------------

تحول فکری مارکس جوان
و
در بارهء رابطهء فلسفه و سیاست

لوئی آلتوسر
ترجمهء جواد ط. [طباطبایی]
منتشر شده در نشریه الفبا (به مدیریت غلامحسین ساعدی)، دورهء دوم
---------------------------------------

ایدئولوژی و دستگاه ایدئولوژیک دولت
(یادداشت هائی برای یک تحقیق)
لوئی آلتوسر
اندیشه، شماره یک، نشریهء تئوریک مارکسیستی
ترجمهء الف فرخ  و س. امید
---------------------------------
بحران مارکسیسم
لوئی آلتوسر
ترجمهء تراب حق شناس
نشریهء اندیشه و پیکار شماره یک