روی جلد

 

 

 

 

پیشگفتار و سپاسگزاری (مقدمه جلد اول)
 برنامه کنگره بین المللی مارکس
مصاحبه لومند با ژاک بیده [به مناسبت برگزاری کنگره]‏


انقلاب و دموکراسی در اندیشه سیاسی مارکس و انگلس 
ژاک تکسیه،    ترجمه تراب حق شناس
جهانی شدن سرمایه داری در بوته آزمایش دیوید هاروی،   ترجمه تقی مقدم  
در مصاف با جهانی شدن
  سمیر امین،   ترجمه پرویز شاهین فر   
پنج تز در باره مارکسیسم واقعا موجود
  فردریک جیمسون،  ترجمه کورش کاویانی   
 فقر ملت ها، ارزش اضافی نسبی، تغییرات فنی و انباشت در حال حاضر  آلن فریمن،   ترجمه تقی مقدم  

  اکولوژی سیاسی و آینده مارکسیسم  آلن لی  پی یتز،   ترجمه لادن قائم مقام   
دیالکتیک مارکسیستی پیشرفت و داوِ کنونیِ جنبش های اجتماعی  
میکائل لووی،   ترجمه تراب حق شناس  
ملاحظاتی در باره مبازه طبقاتی
ژاک کرگوات،    ترجمه بهزاد مشیری 
سرمایه داری پس از کمونیسم  
پری آندرسون،   ترجمه حبیب ساعی  
سوسیالیسمی برای فردا 
تونی اَندره اَنی،   ترجمه فرزاد سرمدی  
پشت سر گذاردن سرمایه داری و مسأله کمونیسم 
لوسین سو،   ترجمه ویدا حاجبی تبریزی   
سوسیالیسم  
ژاک بیده،    ترجمه کورش کاویانی  
مسأله اخلاق در مارکسیسم 
ایون کی نیو،    ترجمه کورش کاویانی    
نقد مفهوم "انقلاب بورژوایی"  
فلورانس گوتیه،    ترجمه حبیب ساعی 


توضیحات ‏
 

واژه نامه
فهرست مطالب به فرانسوی ‏