فهرست
به جای مقدمه
گزارشی از کنگره دوم بین المللی مارکس تراب حق شناس
پیروزی سوسیال دمکراتها و تأثیر آن در بحران نولیبرالیسم‏؟ فریتس ولفگانگ هوگ حق شناس- ساعی
کدام کمونیسم بعد از کمونیسم؟ اتی ین بالیبار رضا ناصحی
کارل مارکس و ماکس وبر: ناقدان سرمایه داری میکائیل لووی حق شناس- ساعی
نقد اقتصاد گرائی و اقتصاد گرائی در اندیشه مارکس ژان- ماری ونسان حق شناس- ساعی
انواع مارکسیسم، نومارکسیسم، پسا مارکسیسم در آئینۀ فلسفۀ امروز فرانسه آندره توزل حق شناس- ساعی
نگاهی به جنبش کارگری و اجتماعی فرانسه: دسامبر95 تا دسامبر1996 دانیل بن سعید حق شناس- ساعی
مبارزات سال های 1990 در فرانسه کریستف آگیتون فرزاد سرمدی
اشکال زندگی و پراکسیس از نظر وینکنشتاین: گوشۀ چشمی به مارکس؟ کریستیان شوبره حبیب ساعی
چند مقاله اقتصادی
بحران، جهانی شدن، تسلط سرمایۀ مالی ژرار دومینل- دومینیک له وی حق شناس- ساعی
از نئولیبرالیسم تا رکود؟ به سوی بحران سرمایه داری جهانی رابرت برنر تقی مقدم
قدرت سرمایۀ مالی، محدودیت های درونزاد سرمایه داری جهانی شده کلود سرفاتی بهزاد مشیری‏
مالیۀ بی پشتوانه: بازاهای مالی و سرمایۀ مجازی میشل زرباتو م. ثابت
ضمیمۀ 1
فراخوان کنگرۀ سوم بین المللی مارکس
چهار روشنفکر مارکسیست و بحث در بارۀ سوء قصدهای 11 سپتامبر سمیر امین، ژرژ لابیکا، ایزابل مونال، ‏ایوبنو
سوء قصدهای 11 سپتامبر سمیر امین بهروز افشین
کنگره جهانی علیه نژاد پرستی گزارشی از سمیر امین تراب حق شناس
ضمیمۀ 2‏
مصاحبه ای با ارنست بلوخ

معرفی کوتاه سه کتاب
اتوپی مشخص ارنست بلوخ از ارنو مونستر

فرهنگ مارکس معاصر از ژاک بیده و ا. کوولاکس

مفهوم جامعۀ مدنی و ایدۀ سوسیالیسم از ناصر اعتمادی

فهرست مطالب به زبان فرانسه