دکلمه اشعاری از محمود درویش با ابتکار و صدای نجمه موسوی


اشعار برگرفته از کتاب "در ایستگاه قطاری که از نقشه فرو افتاد" ترجمه تراب حق شناس
قطعه موسیقی به نام صبرا از ژان مارک فوسا و سیلون گرینو

(Jean-Marc Foussat & Sylvain Guérineau)

 

دکلمه کل اشعار در یک فایل Track.mp3

 

01 Piste 01.mp3
02 Piste 02.mp3
03 Piste 03.mp3
04 Piste 04.mp3
05 Piste 05.mp3
06 Piste 06.mp3
07 Piste 07.mp3
08 Piste 08.mp3