ترانه ای از دارسیه و ژان باتیست کلمان (1871)
بیداری طبقهء کارگر
لاکانای (بی سر و پا)
ترجمهء تراب حق شناس
http://www.asar.name/1984/09/persianstat10122874-0-1871-dans-la.html

ترانه ای از ژان فرا، خوانندهء فرانسوی (1930 ـ 2010)
ترجمهء تراب حق شناس
http://www.asar.name/1984/06/1930-2010-jai-souvent-pense-cest-loin.html