انتشارات اندیشه و پیکار  

چند مقاله از ژاک دريدا و در بارهء او

لوموند

‬آخرين مصاحبهء لوموند با ژاک دريدا

ترجمهء ويدا فرهودی
(برگرفته از سايت عصر نو)

۱۷/۹/۸۳
۷/۱۲/۰۴

‬ژاک دريدا و فلسطين

۱۷/۹/۸۳
۷/۱۲/۰۴

‬ژاک دريدا و دفاع از موميا ابوجمال

۱۷/۹/۸۳
۷/۱۲/۰۴
دانيل بن سعيد

ژاک دريدا و مارکسيسم

۱۷/۹/۸۳
۷/۱۲/۰۴
ديديه اوريبون

مارکس انديشمند قرن بيست و يکم
در معرفی کتاب »شبح های مارکس«

۱۷/۹/۸۳
۷/۱۲/۰۴