رادیو پژواک - ونکور: گفت و گو با تراب حق شناس
در مورد پيروزی حماس در انتخابات فلسطين